Dział Nauki

Dział Nauki Społecznej Akademii Nauk jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której pracownicy zajmują się przede wszystkim:

  • informowaniem podejmujących zadania badawcze o trybie, zasadach planowania, ubiegania się o dotację, rozliczenia środków i formach finansowania działalności badawczej,
  • przyjmowaniem, sprawdzaniem pod względem formalnym wniosków o finansowanie zadań badawczych w ramach działalności naukowej i kierowanie wniosków do MNiSW oraz innych instytucji wspomagających działalność badawczą,
  • prowadzeniem ewidencji prac badawczych w sposób umożliwiający dokonywanie analizy ponoszonych kosztów,
  • przygotowywaniem raportów dla Władz Uczelni dotyczących działań z zakresu nauki,
  • wykonywaniem czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z organizowaniem przez pracowników SAN konferencji naukowych, seminariów, sesji, odczytów itp.