Konferencje

Działalność naukowa Społecznej Akademii Nauk znajduje odzwierciedlenie w organizowaniu wielu konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych, na których prezentowane są wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach Instytutów, Katedr i Zakładów.

Od 2007 roku Społeczna Akademia Nauk we współpracy z amerykańskim Clark University orgnizuje konferencje międzynarodowe „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress), czego rezultatem są publikacje w periodyku „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” oraz anglojęzycznym Journal of Intercultural Management

Społeczna Akademia Nauk jest organizatorem konferencji naukowej „Firmy Rodzinne”, poświęconej niezwykle aktualnej problematyce wyzwań wynikających z rozwoju globalizacji, jak i powstających w lokalnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych.
Katedra Socjologii SAN od 2010 r. organizuje cykliczną konferencję "Dyskursy o kulturze", która cieszy się popularnością wśród pracowników wszystkich znaczących placówek dydaktyczno-badawczych w kraju.

Społeczna Akademia Nauk jest również organizatorem cyklicznych konferencji „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania teorii i praktyki”, wielu konferencji związanych z tematyką nowoczesnych metod zarządzania (cykl konferencji „Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji”, „Psychologia zarządzania”), języka angielskiego (Instytut Anglistyki SAN), technologii informatycznych (Instytut Technologii Informatycznych SAN) i innych.

Wykaz konferencji

2017

Konferencja "Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych"

Konferencja "Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych"

Termin: 23.11.2017

Tematyka:

 • funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na przykładzie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi;
 • problemy komunikacyjne w przekazie informacji od osoby zgłaszającej;
 • pilotaż obsługi numeru 997 przez CPR;
 • lokalizowanie osób dzwoniących na numer alarmowy 112 przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi;
 • rola dyżurnego Policji w obiegu informacji o zdarzeniu oraz w inicjowaniu działań, których podstawą jest informacja o zgłoszeniu alarmowym;
 • zasady funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • system Stanowisk Kierowania w Państwowej Straży Pożarnej, obieg informacji w ramach opisywanego systemu oraz proces uruchamiania zasobów ratowniczo-gaśniczych.

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki

Konferencja projektu Rural Dear Agenda

Konferencja projektu Rural Dear Agenda

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych województwa łódzkiego, kadrę naukową i dydaktyczną łódzkich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauczycieli i trenerów zajmujący się m.in. szeroko pojętą edukacją obywatelską. Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 roku, godz. 10.00-15.00 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98 (aula A3).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl, Monika Błażewicz-Kurzawa mkurzawa@spoleczna.pl lub kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi tel: 42/632 04 80 lub 42/664 66 68.

Więcej informacji nt. Konferencji można znaleźć TUTAJ

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm"

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm"

Konferencja poświęcona będzie w całości problemom współczesnego terroryzmu, zwłaszcza przybliżeniu najaktualniejszej wiedzy o możliwościach przeciwdziałania, zapobiegania i ograniczania skutków aktów terrorystycznych. Konferencja adresowana jest do zarówno do badaczy terroryzmu, jak i praktyków ze służb oraz instytucji pomocowych, zarządzania kryzysowego, profilaktyki społecznej i edukacji.  Zamysłem organizatorów jest nie tylko głębsze poznanie tego rosnącego problemu współczesnych społeczeństw, ale także wypracowanie najaktualniejszych zaleceń  i rekomendacji dla zajmujących się zwalczaniem terroryzmu i zagrożeń związanych z aktami terroru, profilaktyką społeczną  oraz edukacją dla bezpieczeństwa, a także prezentacja praktycznych rozwiązań prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczenie skutków ataków.

Termin: 18.10.2017
Miejsce: Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania"

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania"

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Zarządzanie różnorodnością potencjału społecznego w organizacjach
 2. Różnorodność w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
 3. Różnorodność w marketingu i procesach logistycznych
 4. Psychospołeczny wymiar zarządzania różnorodnością
 5. Wpływ różnorodności na zmiany i innowacje w organizacji
 6. Współczesne wyzwania dla polskich przedsiębiorstw; rozpoznanie, uznanie
  i zarządzanie różnorodnością
 7. Etyczne i kulturowe wymiary różnorodności

Komitet organizacyjny:
dr Anna Sołtys
mgr Małgorzata Krajewska-Nieckarz

Program konferencji: www.diversity.san.edu.pl

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Zarządzanie Międzykulturowe”

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Zarządzanie Międzykulturowe”

28-29 września 2017

Miejsce: SAN Warszawa

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk, Clark University (Worcester, USA).

Jedenasta edycja konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona będzie w szczególności kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

e-mail: contact@interculturalmanagementcongress.com

www.interculturalmanagementcongress.com

Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

22 września 2017

Miejsce: Pałac Anny Wazówny, Brodnica, ul. Zamkowa 1

Organizator: Społeczna Akademia Nauk

CELE KONFERENCJI:

 1. Próba określenia nowych wyzwań w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych  i nowych zadań stojących przed głównymi księgowymi, dyrektorami i innymi osobami odpowiedzialnymi za finanse
 2. Wskazanie roli i znaczenia orzecznictwa sądowego krajowego (WSA, NSA) i TSUE w transparentności rozliczeń podatkowych
 3. Wskazanie wyzwań stojących przed studentami, pracownikami działów księgowości i biegłymi  rewidentami w zakresie oceny rzetelności prowadzenia ksiąg i jakości sprawozdania finansowego

e-mail: ajackiewicz@spoleczna.plm-domanska@wp.pl

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje dot. konferencji.

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

Termin: 13-15 września 2017 

Miejsce: Hotel Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145

Celem konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wywodzących się ze służb, administracji i biznesu. Zamysłem tegorocznej konferencji jest poświecenie szczególnej uwagi problematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Komitet organizacyjny konferencji:
Przewodnicząca Konferencji - dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN
Sekretarz  Konferencji  - mjr SG dr inż. Przemysław Kornacki  

Harmonogram konferencji: www.konferencja.bezpieczenstwo.spoleczna.pl

Konferencja "Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom"

Konferencja "Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom"

Odbiorcami konferencji są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rodzice dzieci w wieku szkolnym, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, lekarze, pielęgniarki, ośrodki pomocy społecznej, pracownicy administracji publicznej.

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk (gignatowski@spoleczna.pl);
 • Wiceprzewodniczący: mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN (tel. 501 243 316, molszewski@spoleczna.pl);
 • Wiceprzewodnicząca: podinsp. mgr Violetta Gawron - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi (prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl);
 • Sekretarz: kom. mgr Sławomir Szymański – Zastępca Dyrektora Naukowego Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk (tel. 697 649 799, sszymanski@spoleczna.pl).

Termin konferencji: 22 czerwca 2017 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce obrad konferencji: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98,
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji: przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: wspolpraca@spoleczna.pl do dn. 15.06.2017 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, miejsca pracy, adresu e-mail oraz numeru telefonu).
Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

 

III Konferencja Agile-Commerce - Your space, my space, our space

III Konferencja Agile-Commerce: Your space, my space, our space

12-13 maja 2017

Miejsca: Novotel Łódź Centrum

Organizator: Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk

Podczas konferencji podejmiemy próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku naukowego. Problematyka konferencji będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych.

e-mail: agilecommerce@san.edu.pl

www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl

VII Konferencja Naukowa - Firmy Rodzinne

VII Konferencja Naukowa - Firmy Rodzinne

17-18 maja 2017

Miejsce: Novotel Łódź

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Universidad De Occidente (Meksyk)

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

e-mail: firmyrodzinne@san.edu.pl

www.konferencja.firmyrodzinne.san.edu.pl

II Ogólnopolski Zjazd Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji: Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych

II Ogólnopolski Zjazd Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji: Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych

15-16 maja 2017

Miejsca: Pałac Herbsta i Novotel Łódź

Organizator: Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym oraz Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

e-mail: zjazdkatedr@san.edu.pl

www.zjazdkatedr.spoleczna.pl

Konferencja dydaktyczna "Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!"

Konferencja dydaktyczna "Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!"

Termin: 17.02.2017

Miejsce: Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk, Komenda Miejska Policji w Łodzi

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Miasta Łodzi.

Konferencja jest skierowana do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego. Za jej pośrednictwem pragniemy uzmysłowić powagę zagadnienia oraz uwrażliwić i zachęcić do reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci. Celem Konferencji jest także wypracowanie ze społecznością lokalną właściwych form reagowania poprzez powiadamianie Policji oraz innych służb o niepokojących sygnałach i zagrożeniach.

Rejestracja Uczestników odbywa się drogą mailową - zgłoszenia należy przesyłać na adres: wspolpraca@spoleczna.pl  do dnia 10 lutego 2017 roku (podając imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail oraz numer telefonu).

Konferencja Katedry Języka Angielskiego SAN "Death and the Maiden: Representations of Women and Death in Literature and Culture"

Departament of English of the University of Social Sciences in Łódź invites you to the conference "Death and the Maiden: Representations of Women and Death in Literature and Culture" that will be held on 11-12 May 2017, in Łódź, Poland.

The topics which this conference seeks to explore are:

 • Dying, dead, and grieving women in literature and film
 • Is Death a woman or a man? Personification of death in literature, film, video games, etc.
 • (Un)dead women: ghosts, apparitions, and other supernatural beings
 • Death/grief and gender (e. g. Do women grieve the same as men?)
 • The awareness of mortality
 • Women morticians
 • The aging process and its social and cultural perception
 • Leading causes of death in females
 • Social death and identity loss
 • Violence against women

The language of the conference will be English. Papers will be allocated20 minutes plus 10 minutes for discussion. Abstracts of no more than 300 words (including the title, your professional affiliation, and e-mail address) should be sent as MS Word attachment to deathandthemaiden2017@gmail.com by 15 January 2017. Notifications of acceptance will be sent out by 30 January 2017.

Conference participation fees:

 • Standard registration fee: PLN 350 / EUR 95 / GBP 80
 • PhD student registration fee: PLN 200 / EUR 60 / GBP 55
 • This fee includes conference proceedings, daytime refreshments, and conference dinner. Accommodation is not included in the conference fee.

If you have any questions, please contact us at: deathandthemaiden2017@gmail.com

Organizing Committee:

 • Dr Katarzyna Małecka
 • Dr Ewa Wiśniewska

https://www.facebook.com/events/1308222139196893/

2016

29-30 września 2016 - 2nd International Conference on Communication Across Cultures (COCAC): Global identities, Englishes and competencies in academic and workplace contexts

The purpose of this conference is to re-visit and re-appraise the key assumptions behind traditional models of academic and workplace communication. Are today’s new realities leading to the emergence of new styles of communication, patterns of social interaction and types of social positioning calling for a redefinition of identity in academic and workplace environments? What consequences does this imply for research and specialized educational programmes?

The conference aims to bring together scholars interested in investigating the changing contexts of academic and workplace environments and the implications these changes have for research and specialized language provision, with particular reference to the fields of ESP, identity studies, intercultural studies and English as a lingua franca.

Organizatorzy: Instytut Anglistyki Społecznej Akademii Nauk (Institute of English Studies)
Termin: 29-30 września 2016
Miejsce konferencji: Społeczna Akademia Nauk Warszawia, ul. Łucka 11
Strona konferencji: www.cocac.san.edu.pl

20 września 2016 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesnosci" w Bełchatowie

Idea konferencji:
Społeczne, ekonomiczne, egzystencjalne i moralne następstwa oraz konsekwencje wielkich zmian zachodzących w Polsce są powszechnie dostrzegane przez świat nauki. W licznych analizach – m.in. Maria Marody, Maria Jarosz, Ireneusz Krzemiński, Andrzej Zybertowicz, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Henryk Domański, Andrzej Kojder, Anna Giza-Poleszczuk, Jadwiga Staniszkis, Piotr Sztompka, Hanna Świda-Zięba – podejmowane są problemy ich przebiegu, konsekwencji dla rodziny, młodego pokolenia, następstwa ekonomiczne, wpływ na zmiany demograficzne, migracje, rozwój nowych modeli pracy, a także dewiacje i zachowania nienormatywne. Od przełomowych studiów Roberta Mertona i Anthonego Giddensa wiemy, że wszystkie procesy transformacyjne wywołują wielowymiarowe skutki, w tym te o wieloletnim oddziaływaniu na tkankę społeczną. Z jednej strony zmiany przynoszą nowe modele pracy, z drugiej ujawniają jej liczne patologie; rozbudowa rynku w oparciu o modele nowoczesnej gospodarki kapitalistycznej likwiduje chroniczny brak towarów, z drugiej strony zwiększa ryzyko modeli konsumpcyjnych, w tym tych w skrajnej formie; upowszechnienie edukacji zwiększa szanse milionów ludzi, przyczynia się do postępu w wielu dziedzinach, ale także generuje zjawisko niskiej jakości edukacji; z kolei zwiększeniu mobilności ekonomicznej, co sprzyja rozwojowi zawodowemu oraz podnosi konkurencyjność towarzyszą wielomiesięczna rozłąka.

Akcentując wielkie pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnich 2 dekadach w Polsce zamierzmy podjąć refleksję naukową nad meandrami i zawiłościami tego procesu i jego wpływem na zmiany społeczne, rozwój zachowań ryzykownych, dekompozycję rodziny. W tych kontekstach szeroko akcentowane będą następstwa rewolucji kulturowej, obyczajowej oraz nowych idei stanowiących „narzędzia” ponowoczesności, a także przyczyny takich zjawisk jak narastanie rozwodów, wzrost liczby i typów uzależnień, wpływ nowych modeli pracy, aktywności, pobudzenia informacyjnego, modeli reklamy na zachowania konsumenckie oraz zdrowie psychiczne i somatyczne. Sądzimy, że ciekawych informacji dostarczą prezentowane na konferencji wyniki badań dotyczące przyspieszenia temporalnego w rozwoju dzieci oraz wpływu nowych technologii na zdrowie człowieka. Podobnie jak rozważania nad ukrytymi sieciami modelującymi zmiany, wpływającymi na postawy społeczne, podważającymi tradycję. Wymienione powyżej pola studiów i badań tworzą przed pedagogiką, profilaktyką społeczną wielkie wyzwania edukacyjne, stąd konferencji towarzyszyć będą warsztaty eksperckie dla praktyków wychowania.
Konferencja zostanie sfinalizowana dwutomową publikacją ujmująca wystąpienia oraz studia eksperckie.

Więcej informacji dotyczących konferencji na: www.ap.san.edu.pl/

3, 17-18 czerwca 2016 - V konferencja naukowa "Wybrane problemy zarządzania jakością, finansowania i zarządzania finansami w ochronie zdrowia"

CELE i ZAKRES KONFERENCJI
Finansowanie i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia stanowi duże wyzwanie naukowe a zarazem ma wymiar praktyczny. Konferencja jest wynikiem ścisłej współpracy naukowej samorządu terytorialnego: Starosty Brodnickiego, Burmistrza Brodnicy, Dziekana Wydziału Zamiejscowego SAN w Brodnicy i przedstawicieli środowiska menedżerów w służbie zdrowia.

Problemy naukowe:

1.Prowadzenie działalności medycznej przez podmioty lecznicze – zakładanie, działania i sposób przekształcania Zakładów Opieki Zdrowotnej.
1.1 Problemy diagnostyczne chorych we współczesnej medycynie a dylematy jakości świadczeń.
1.2 Problemy prawne usług medycznych w opiniach sądowo-lekarskich.
1.3 Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.
2. Problem marketingu w działalności medycznej.
3. Problemy finansowania i zarządzania finansami w Zakładach Opieki Zdrowotnej a optymalizacja kosztów i decyzji zarządczych.
4. Odpowiedzialność finansowa SP ZOZ za błędy w sztuce lekarskiej w aspekcie cywilno i karno-prawnym.

Panele:

 • Uwarunkowania gospodarczo-prawne i finansowe działalności leczniczej.
 • Odpowiedzialność podmiotów leczniczych za błędy w sztuce lekarskiej.
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – postulat czy obiektywna konieczność?

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący - dr Andrzej Jackiewicz, Dziekan SAN, Wydział Zamiejscowy w Brodnicy /kontakt: 604 095 151, ajackiewicz@spoleczna.pl/

Zastępca – Dariusz Szczepański – Dyrektor SP ZOZ w Brodnicy

Sekretarz – dr Barbara Kamińska /kontakt: 601 400 608, b.kaminska.mikro-met1@wp.pl

Członkowie - dr Aleksy Banasiak /kontakt: 505 229 000, abanasiak@spoleczna.pl, mgr Anna Szczepaniak, pracownik Starostwa Powiatowego w Brodnicy

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak, Prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jan Kowalski, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Członkowie:

 • mgr Wojciech Szrajber, Dyrektor Szpitala im. Kopernika w Łodzi
 • dr Robert Starzec, Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi
 • dr n. med. Joanna Sułkowska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • dr Paweł Sydor, prawnik, praktyk, pracownik naukowy SAN

Konferencja odbędzie sie w dwóch terminach:
a. część pierwsza - 3.06 (piątek) w godzinach 9:30 - 15:30
b. część druga 17/18.06 (piątek - sobota) w godzinach: piątek: 9:30 – 16.00, sobota: 10.00 – 14.00

Miejsce: Brodnica, Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1

MECENAT KONFERENCJI:

 • Prof. dr hab. Roman Patora, JM Rektor, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr inż. Jadwiga Gawryś, Kanclerz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

PATRONAT: Piotr Boiński - Starosta Brodnicki, Jarosław Radacz - Burmistrz Brodnicy

TERMINY
Zgłoszenie udziału w Konferencji do 15 kwietnia 2016 r.
Nadesłanie tematów wystąpienia, streszczeń do 30 kwietnia 2016 r.
Przesłanie referatu do 30 maja 2016 r.

ZGŁOSZENIE I OPŁATY
1. Konferencyjna – 850 zł (w tym publikacja artykułu naukowego)
2. Publikacja bez udziału w konferencji 750 zł
3. Udział w Konferencji bez publikacji i bez noclegu 600 zł
4. Nocleg z kolacją i śniadaniem – 200 zł/dzień

Wniesienie opłaty do 30.04.2016 r.

Społeczna Akademia Nauk, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

Na konto: ING Bank Śląski, nr konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
W tytule: Finansowanie w ochronie zdrowia, nazwisko i imię uczestnika

Artykuły po korektach recenzenta, oświadczeniu, że nie były publikowane i wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich zostaną opublikowane w Zeszycie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.

Punktacja –14 pkt wg listy MNiSW /stan na 23.12.2015/.

Pliki ze streszczeniem oraz pliki z referatem prosimy przesyłać na adres: abanasiak@spoleczna.pl, b.kaminska.mikro-met1@wp.pl

3-4 czerwca 2016 - WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, FINANSOWANIA I ZARZĄDZANIA FINANSAMI w OCHRONIE ZDROWIA - BRODNICA

KONFERENCJA NAUKOWA
Konferencja odbędzie sie w dwóch terminach:
część pierwsza - 3.06 (piątek) w godzinach 9:30 - 15:30
część druga 17/18.06 (piątek - sobota) w godzinach: piątek: 9:30 – 16.00, sobota: 10.00 – 14.00

MECENAT KONFERENCJI:
Prof. dr hab. Roman Patora, JM Rektor, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Dr inż. Jadwiga Gawryś, Kanclerz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
PATRONAT: Piotr Boiński - Starosta Brodnicki

KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak, Prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Jan Kowalski, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Członkowie:

 • Mgr Wojciech Szrajber, Dyrektor Szpitala im. Kopernika w Łodzi
 • Dr Robert Starzec, Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi
 • dr n. med. Joanna Sułkowska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • dr Paweł Sydor, prawnik, praktyk, pracownik naukowy SAN

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący - dr Andrzej Jackiewicz, Dziekan SAN, Wydział Zamiejscowy w Brodnicy /kontakt: 604 095 151, ajackiewicz@spoleczna.pl/
Zastępca – Dariusz Szczepański – Dyrektor SP ZOZ w Brodnicy
Sekretarz – dr Barbara Kamińska /kontakt: 601 400 608, b.kaminska.mikro-met1@wp.pl
Członkowie - dr Aleksy Banasiak /kontakt: 505 229 000, abanasiak@spoleczna.pl, mgr Anna Szczepaniak, pracownik Starostwa Powiatowego w Brodnicy

CELE i ZAKRES KONFERENCJI:
Finansowanie i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia stanowi duże wyzwanie naukowe a zarazem ma wymiar praktyczny.
Konferencja jest wynikiem ścisłej współpracy naukowej samorządu terytorialnego: Starosty Brodnickiego, Burmistrza Brodnicy, Dziekana Wydziału Zamiejscowego SAN w Brodnicy i przedstawicieli środowiska menedżerów w służbie zdrowia.

Problemy naukowe:
1. Prowadzenie działalności medycznej przez podmioty lecznicze – zakładanie, działania i sposób przekształcania Zakładów Opieki Zdrowotnej.
1.1 Problemy diagnostyczne chorych we współczesnej medycynie a dylematy jakości świadczeń.
1.2 Problemy prawne usług medycznych w opiniach sądowo-lekarskich.
1.3 Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.
2. Problem marketingu w działalności medycznej.
3. Problemy finansowania i zarządzania finansami w Zakładach Opieki Zdrowotnej a optymalizacja kosztów i decyzji zarządczych.
4. Odpowiedzialność finansowa SP ZOZ za błędy w sztuce lekarskiej w aspekcie cywilno i karno-prawnym.

Panele:
I. Uwarunkowania gospodarczo-prawne i finansowe działalności leczniczej.
II. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych za błędy w sztuce lekarskiej.
III. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – postulat czy obiektywna konieczność?

TERMINY:
Zgłoszenie udziału w Konferencji do 15 kwietnia 2016 r.
Nadesłanie tematów wystąpienia, streszczeń do 30 kwietnia 2016 r.
Przesłanie referatu do 30 maja 2016 r.

OPŁATA:
1. Konferencyjna – 850 zł (w tym publikacja artykułu naukowego)
2. Nocleg z kolacją i śniadaniem – 200 zł/dzień

Wniesienie opłaty do 30.04.2016 r.
Na konto: ING Bank Śląski, nr konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
W tytule: Finansowanie w ochronie zdrowia, nazwisko i imię uczestnika

Artykuły po korektach recenzenta, oświadczeniu, że nie były publikowane i wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich zostaną opublikowane w Zeszycie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.

Punktacja –14 pkt wg listy MNiSW /stan na 23.12.2015/.
Zgłoszenie udziału w Konferencji, pliki ze streszczeniem oraz pliki z referatem prosimy przesyłać na adres:
abanasiak@spoleczna.pl, b.kaminska.mikro-met1@wp.pl

 

28 maja 2016 - POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

I Konferencja Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie do przyjęcia zaproszenia do Łodzi – wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego - na I Konferencję Naukową organizowaną przez Instytut Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk. Konferencja poświęcona będzie chorobie zwyrodnieniowej narządu układu ruchu. Program Konferencji przewiduje wykłady ekspertów w dziedzinie leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Program ukierunkowany został na postępowanie praktyczne, z licznymi wiadomościami wartymi „zabrania do domu”, z zakresu leczenia choroby zwyrodnieniowej. Program prezentuje aktualną praktykę terapeutyczną w najpowszechniejszych, jak i bardziej złożonych przypadkach chorobowych. Mam nadzieję, że Konferencja będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i twórczej dyskusji, pozostawi dobre wspomnienia oraz zachęci do następnego spotkania. Misją Instytutu Nauk o Zdrowiu jest edukacja na najwyższym poziomie co bez wątpienia zostanie zrealizowane na I Konferencji w Łodzi.

Dariusz Witoński
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Więcej informacji: www.konferencja-inoz.san.edu.pl

17-19 maja 2016 - VI Konferencja naukowa "Firmy rodzinne"

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Łódź, 17-19 maja 2016 r.

Strona konferencji: www.konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl

18 maja 2016 - "Terapie finansów. Społeczno - psychologiczne aspekty finansów"

Założeniem konferencji organizowanej przez Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie jest wymiana poglądów, badań i doświadczeń środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego w obszarze finansów, psychologii ekonomicznej i wielu dziedzin pokrewnych.

Obecna sytuacja na rynkach gospodarczych i finansowych zmusiła nas do podjęcia tematu społeczno – psychologicznych aspektów finansów. Obszary zagadnieniowe określające temat konferencji to między innymi:
- diagnoza i terapia finansów,
- zachowania finansowe gospodarstw domowych w warunkach zagrożeń,
- zachowania finansowe gospodarstw domowych uchodźców i migrantów,
- finanse gospodarstw domowych seniorów,
- Polacy w świecie finansów,
- wpływ narzędzi marketingowych na postawy i zachowania gospodarstw domowych.

Do udziału w naszej konferencji zapraszamy ludzi nauki, praktyków oraz studentów.

Organizator: Instytut Ekonomiczny SAN
Miejsce konferencji: Warszawa, 18 maja 2016 r. w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Łuckiej 11

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie: www.biografiefinansowe.san.edu.pl

16-17 maja 2016 - XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: PSYCHOSOMATYKA - AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY
6 - 7 maja 2016 - II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce – Your space, My space, Our space”

Konferencja ,,Agile-Commerce - Your space, My space, Our space” poświęcona jest innowacyjnym rozwiązaniom techniczno–technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Zakres tematyczny:

 • Koncepcje zarządzania w handlu wobec trendów gospodarki XXI wieku
 • Społeczno- kulturowe uwarunkowania e-Biznesu
 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci
 • Handel a hipermedialne środowisko komunikacji
 • Społeczności i media społecznościowe wyzwaniem dla marketerów
 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku
 • E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości
 • Świat doznań i doświadczeń - technologie w zastosowaniu
 • Wsparcie logistyczne procesów sprzedażowych
 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań konsumentów

Organizatorzy: Katedra Marketingu i Logistyki, Zakład e-Biznesu Społecznej Akademii Nauk
Terminy:

 • 20.01.2016 - zgłoszenie udziału w konferencji,
 • 28.02.2016 – przesłanie gotowych tekstów artykułów,
 • 30.03.2016 – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • 6-7 maja 2016r., Konferencja Agile-Commerce 2016”

Miejsce: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98
Strona konferencji: www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl

27 kwietnia 2016 - XIII Konferencja "Między teorią a praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje" organizowana przez Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim

Cel Konferencji:
Główną intencją Konferencji jest międzyśrodowiskowa wymiana poglądów w zakresie współczesnych wyzwań dla przedsiębiorstw i instytucji życia publicznego, sposobów reagowania na te wyzwania w pracy menedżerskiej oraz prezentacja wybranych dokonań, problemów i inspiracji z obszaru działalności naukowo-badawczej i praktyki zarządzania.


Miejsce Konferencji:
Aula Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 93 a
Więcej informacji odnośnie konferencji i programu dostępne w załączonym pliku.

21-22 kwietnia 2016 - DIVERSITY - W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową W stronę różnorodności – nowewyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym, która odbędzie w Społecznej Akademii Naukw Łodzi, w dniach 21-22 kwietnia 2016 roku.
Współczesne społeczeństwo to społeczeństwo globalnych zmian i głębokich przeobrażeń, które skutkujądoświadczeniem wielowymiarowej różnorodności. Różnorodność społeczno-kulturowa staje się jednymz wyzwań dla zarządzania organizacjami, a zwłaszcza potencjałem społecznym organizacji.Zachęcamy Państwa do prezentacji własnych koncepcji, wyników badań oraz wymiany doświadczeń na temat różnorodności. Przyjmujemy, że różnorodność jest pojęciem obejmującym obecnie wiele kategorii i kontekstów „inności” i „dmiennośi” mięzy ludźi. Wierzymy, ż zaproponowana tematyka konferencji wpisze sięw obszar zainteresowańnaukowcó i praktykó z zakresu: zarzązania, socjologii, psychologii, demografii, antropologii, polityki społcznej, kulturoznawstwa, prawa i administracji publicznej i innych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Zgłoszenia i przyjęcie abstraktów – do 31 stycznia 2016
 • Przesłanie artykułów – do 28 lutego 2016
 • Publikacja wybranych i pozytywnie zrecenzowanych artykułów w dedykowanym zeszycie naukowym
 • „Przedsiębiorczość i zarządzanie - W stronę różnorodności – nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją
  i potencjałem społecznym” (8 pkt) ukaż sięw 2016 r.
 • Koszt uczestnictwa w konferencji: 800 zł (wraz z publikacją), nocleg we własnym zakresie.
 • Zgłoszenia, abstrakty przez stronę: www.diversity.spoleczna.pl
 • Informacje organizacyjne: diversity@spoleczna.pl

2015

International Conference on Communication Across Cultures (COCAC): Negotiating and Resolving Conflicts

With an ever-increasing number of cross-cultural interactions both in the world of academia and in the workplace, understanding the impact of culture on human interactions is becoming critical for effective academic and corporate communication to occur. The premise underlying the conference theme is that cultures provide preferred ways for people to organize and communicate their thoughts depending on forms of discourse and on face systems they participate in. Consistent with cultural variation in communication behavior, business negotiations also feature differences in persuasion and negotiation styles, and in conflict resolution techniques.

The lack of definitive research in this area suggests many new avenues for future research within the field ofintercultural communication, with particular reference to the context of cross-cultural discourse, business and cultural studies.

Organizatorzy: Instytut Anglistyki Społecznej Akademii Nauk (Institute of English Studies)
Termin: 6-7 listopada 2015
Miejsce konferencji: Społeczna Akademia Nauk Warszawia, ul. Łucka 11
Strona konferencji: http://cocac.san.edu.pl

 

19-21 listopada 2015 - "Wielokulturowe Dylematy Universitas"

Głównym celem konferencji jest integracja środowiska naukowego badającego społeczne, ekonomiczne i przestrzenne aspekty zarządzania jednostkami terytorialnymi, w warunkach współzarządzania i uczestnictwa w nim podmiotów z sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Najważniejszym wyzwaniem współczesnych uczelni jest budowanie mostów pomiędzy kulturami. Universitas oznacza z łaciny nie tylko „uniwersytet", ale i „ogół, całość", a więc poszukiwanie uniwersaliów, które łączą przedstawicieli różnych kultur. Zgłębianiu tych problemów służy konferencja „Wielokulturowe dylematy Universitas" organizowana przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Społeczną Akademię Nauk.

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk Warszawa, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
19-20 listopada 2015, Kraków; 21 listopada 2015, Warszawa
Strona konferencji: www.isp.uj.edu.pl/wielokulturowe-dylematy-universitas

27 listopada 2015 - Konferencja Wybrane problemy finansowe, rachunkowe i zarządcze małych i średnich firm

KONFERENCJA NAUKOWA
WYBRANE PROBLEMY FINANSOWE, RACHUNKOWE i ZARZĄDCZE MAŁYCH i ŚREDNICH FIRM

Cel:

 • Rozpoznanie problemów finansowych i rachunkowych małych i średnich firm.
 • Zaprezentowanie problemów efektywnego zarządzania finansami.
 • Wskazanie problemów ryzyka i zarządzania ryzykiem.
 • Analiza specyfiki zarządzania MŚP.

Termin:

 • 27 listopada 2015r., godz.9.00 - 9.30 - rejestracja,
 • godz. 9.30-17.00 powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji.

Miejsce:
Brodnica, Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1

PATRONAT NAUKOWY
Rektor SAN prof. dr hab. Roman Patora,
Kanclerz dr inż. Jadwiga Gawryś

PARTNERZY KONFERENCJI
Burmistrz Brodnicy – Jarosław Radacz
Starosta Brodnicki – Piotr Boiński
ZPC "Vobro" Wojciech Wojenkowski

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
prof. dr hab. Marian Walczak, Kierownik Katedry Rachunkowości SAN

Członkowie:
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia SAN
Prof. dr hab. Mirosław Wypych – Kierownik Katedry Finansów SAN
dr Paweł Sydor, prawnik, pracownik naukowy SAN

Przewodniczący:
dr Andrzej Jackiewicz, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy /kontakt: 604 095 151, ajackiewicz@spoleczna.pl

Członkowie:
dr Aleksy Banasiak /kontakt: 505 229 000, abanasiak@spoleczna.pl
dr Barbara Kamińska /kontakt: 601 400 608, b.kaminska.mikro-met1@wp.pl
dr Janusz Gawryś, Prezes Spółki Polski Len, Katedra Rachunkowości SAN w Łodzi

Przedmiot i zakres Konferencji obejmuje dwa obszary tematyczne:

FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
Aktualne problemy finansowania małych i średnich firm.
Zatory płatnicze w praktyce gospodarczej.
Koszty pracy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP.
Stan finansów i działalność podmiotów w warunkach sankcji gospodarczych.
Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi i powstawaniu małej i średniej przedsiębiorczości.

PROBLEMY RACHUNKOWE i PODATKOWE MAŁYCH i ŚREDNICH FIRM
Niejasność przepisów prawa podatkowego, a praktyka organów podatkowych i skarbowych.
Uproszczenia dla mikrofirm w prawie bilansowym – ułatwienia czy problem?
Ordynacja podatkowa – kierunek zmian dla biznesu.
Rola i znaczenie orzecznictwa sądowego (WSA, NSA, ETS) w budowaniu transparentnego prawa podatkowego.
Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg podatkowych.
Problemy zarządzania MŚP:
zarządzanie marketingiem w małej firmie;
zarządzanie firmami rodzinnymi;
zarządzanie kadrami małej firmy.

TERMINY
Zgłoszenie udziału w Konferencji do 30 października 2015 r.
Nadesłanie tematów, streszczeń do 15 listopada 2015 r.
Przesłanie referatu do 25 listopada 2015r.

OPŁATA
Konferencyjna – 720 zł
Nocleg z kolacją i śniadaniem – 180 zł/dzień
Wniesienie opłaty do 30 października 2015 r.
Artykuły po korektach recenzenta, oświadczeniu, że nie były publikowane i wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich zostaną opublikowane w Zeszycie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.
Punktacja – 8 pkt wg listy MNiSW /stan na 31.12.2014/.

Zgłoszenie udziału w Konferencji, pliki ze streszczeniem oraz pliki z referatem prosimy przesyłać na adres: abanasiak@spoleczna.pl; b.kaminska.mikro-met1@wp.pl
Wymogi edytorskie: piz.san.edu.pl

28 października 2015 - Konferencja naukowa „Zarządzanie projektami determinantą wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego”

Cel konferencji:
podkreślenie istoty zarządzania projektami we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego
współpraca w wymiarze trzech płaszczyzn: środowiska naukowego, biznesowego i samorządowego w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń

budowa wspólnego partnerstwa strategicznego w zakresie wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego

Termin: 28 października 2015

Miejsce obrad konferencji: Wydział Zarządzania SAN w Zduńskiej Woli ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola

Strona konferencji: www.konferencja-zarzprojektami-zdw.spoleczna.pl/

1-2 października 2015 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

Konferencja "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona jest kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.
Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk, Clark University (USA)

IX edycja: 1 października 2015, Łódź, 2 października 2015, Warszawa

Strona konferencji: www.interculturalmanagementcongress.com

18 czerwca 2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "25 - LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE. WYBRANE PROBLEMY"

Celem konferencji jest usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z implementacją rozwiązań charakterystycznych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w ujęciu globalnym i regionalnym, a także wskazanie wyzwań i perspektyw realizacji zadań w ramach poszczególnych samorządów szczebla administracyjnego.

Zapraszamy zatem do udziału w konferencji:
- studentów, doktorantów, młodzież,
- przedstawicieli środowisk naukowych,
- pracowników jednostek organizacyjnych i instytucji samorządu terytorialnego,
- przedstawicieli organów władzy publicznej i organizacji pozarządowych,
- polityków, posłów, senatorów, organów i instytucji administracji rządowej,
- służby mundurowe: policji, straży więziennej, wojska, straży miejskiej, służb celnych i innych instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem społecznym,
- wszystkie osoby interesujące się problematyką współczesnych problemów samorządu terytorialnego.

Poniżej, szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji, formularz zgłoszeniowy, oraz plakat tematyczny.
Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: akolodziejska@spoleczna.pl

Konferencja odbędzie się w Bełchatowie w MCK, Plac Narutowicza 1a, rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.00
Bierny udział w Konferencji jest dla wszystkich chętnych bezpłatny.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie biernego uczestnictwa konferencji do dnia 15 czerwca 2015 roku pod numerem tel. 44 788 46 22.

Organizatorzy: Katedra Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy współudziale Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

12 -13 czerwca 2015 - Konferencja naukowa ,,Agile Commerce - Your Space, My Space, Our Space"

Tematyka Konferencji ,,Agile-Commerce 2015” poświęcona będzie innowacyjnym rozwiązaniom techniczno–technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Konferencja będzie okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych. Podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia reprezentantów nauki (dzień 1), natomiast podczas zajęć warsztatowych praktycy zaprezentują możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową (dzień 2).

Zakres tematyczny obejmuje następujące obszary problemowe:

 • Koncepcje zarządzania w handlu wobec trendów gospodarki XXI wieku
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania e-Biznesu
 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci
 • Handel a hipermedialne środowisko komunikacji
 • Społeczności i media społecznościowe wyzwaniem dla marketerów
 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku
 • E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości
 • Świat doznań i doświadczeń - technologie w zastosowaniu
 • Wsparcie logistyczne procesów sprzedażowych
 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań konsumentów

Organizatorzy: Katedra Marketingu i Logistyki, Zakład e-Biznesu Społecznej Akademii Nauk
12-13 czerwca 2015, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98
Strona konferencji: www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl

9 czerwca 2015 - Rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki

Łódź, 09 czerwca 2015r.

CELE KONFERENCJI:
1. Przedstawienie dylematów współczesnej rachunkowości i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w kontekście rozliczeń podatkowych.
2. Prezentacja różnic w ujęciu bilansowym i podatkowym związanych z rozliczaniem VAT.
3. Prezentacja różnic w ujęciu bilansowym i podatkowym w podatkach dochodowych.
4. Wykorzystanie interpretacji podatkowych i bogatego orzecznictwa WSA, NSA i ETS w rozliczeniach podatkowych jako czynnika ograniczającego ryzyko podatkowe.

MECENAT KONFERENCJI
Prof. dr hab. Roman Patora, JM Rektor, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Dr inż. Jadwiga Gawryś, Kanclerz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

PARTNERZY KONFERENCJI
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Łodzi
Hanna Szeląg, Kancelaria Biegłych Rewidentów „Josef Welt” w Łodzi
Iwona Tontała, Kancelaria Podatkowa „To-PS” s.c. w Łodzi

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. Marian Walczak, Kierownik Katedry Rachunkowości SAN w Łodzi – przewodniczący
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia SAN w Łodzi – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Czesław Lipiński – Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Jan Solarz – Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Władysław Szymański – Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Jan Śliwa – Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Tadeusz Tkaczyk – Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Krystyna Kietlińska – Społeczna Akademia Nauk

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Andrzej Jackiewicz, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej, SAN w Łodzi – przewodniczący (tel. 604 09 51 51, e-mail: ajackiewicz@spoleczna.pl)

Członkowie:
mgr Małgorzata Domańska – sekretarz , Katedra Rachunkowości SAN Łódź (tel. 507 572 877, e-mail: m-domanska@wp.pl)
mgr Monika Sobczyk, Katedra Rachunkowości SAN Łódź

MIEJSCE KONFERENCJI:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98, aula A-3

TERMINARZ KONFERENCJI:
- do 31 marca 2015r. – rejestracja udziału, zgłoszenie wystąpienia i publikacji (tytuł referatu, streszczenia)
- do 15 kwietnia 2015r. – termin nadsyłania referatu (wersja polska i streszczenie w języku angielskim)
- do 30 kwietnia 2015r. – recenzja referatów
- do 10 maja 2015r. – korekty referatów
- do 10 maja 2015r. – ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
- 09 czerwca 2014r. – Konferencja (w godz. 10.00-17.00)

Artykuły po korektach recenzenta, oświadczeniu, że nie były publikowane i wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich zostaną opublikowane w Zeszycie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” do 20.05.2015r. Punktacja – 8 pkt wg listy MNiSW /stan na 31.12.2014/.
Zgłoszenie udziału w Konferencji, pliki ze streszczeniem oraz pliki z referatem prosimy przesyłać na adres: m-domanska@wp.pl
Wymogi edytorskie: http://piz.san.edu.pl/docs/zasadypublikowania.pdf

OPŁATY i DANE DO OPŁAT KONFERENCYJNYCH:
• pełna opłata konferencyjna – 950 zł obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne i publikację, konsumpcja.
• publikacja bez udziału w konferencji – 750 zł
nocleg może być zarezerwowany wyłącznie za życzenie Uczestnika Konferencji i nie jest kalkulowany w opłacie konferencyjnej.

Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
Społeczna Akademia Nauk, 90-113 Łódź, Sienkiewicza 9
Bank PKO BP S.A, I o/Centrum w Łodzi,
numer konta: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
z dopiskiem: Konferencja maj 2015 Rachunkowość oraz imię i nazwisko uczestnika.

Faktury na firmę/uczelnią zostaną wystawione pod warunkiem, że przelew nastąpi z rachunku firmy/uczelni. Faktury na osobę fizyczną – na prośbę osoby fizycznej.
Należy również podać dane (treści)niezbędne do wystawienia faktury.

2 czerwca 2015 r. - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy wychowania i resocjalizacji w Polsce"


Głównym celem konferencji jest spotkanie środowisk naukowych, przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką współczesnych możliwości resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz problematyką pomocy postpenitencjarnej.

Tematyka konferencji sprzyja dyskusji nad regulacjami prawnymi a realnymi aspektami działań resocjalizacyjnych, terapeutycznych, wsparcia i pomocy wobec różnych grup docelowych.

Obszary tematyczne:

 • Rozstrzygnięcia dylematów związanych z pracą resocjalizacyjną w instytucjach i środowisku otwartym. Zmiany w systemie resocjalizacji nieletnich – teoria, projekty, praktyka.
 • Wymiana dobrych praktyk – działania zmierzające do budowania prawidłowych postaw społecznych wśród wychowanków Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, MOW, MOS.
 • Wielopłaszczyznowe trudności adaptacyjne w warunkach izolacji osadzonych z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów przystosowawczych i możliwości im zapobiegania. Współczesna polityka penitencjarna .
 • Systemy resocjalizacji w Polsce , Europie i na świecie .Rola służb mundurowych w procesie prewencji i resocjalizacji .
 • Programy profilaktyczne ,diagnoza i terapia w resocjalizacji i oddziaływań resocjalizacyjnych .
 • Praca w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych, jej specyfika oraz pozytywne i negatywne aspekty tej pracy.

Organizator: Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Szczecinku i Powiat Szczecinecki
2 czerwca 2015, Hotel, Szczecinek

19-21 maja 2015 - V Konferencja naukowa „Firmy rodzinne” – Doświadczenia i perspektywy zarządzania

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.
Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Łódź, 19-21 maja 2015 r.
Strona konferencji: http://konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl

29 kwietnia 2015 - Biografie finansowe. Koncepcja i zastosowanie. (Finansowanie cyklu życia: produktu, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego)

Konferencja jest miejscem spotkania nauki i praktyki, naukowców, przedstawicieli środowisk akademickich z praktykami rynku finansowego w szerokim rozumieniu. Spotkanie pozwoli na wieloaspektową analizę problemów w ramach zaproponowanych obszarów zagadnieniowych i stworzy możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowanie nowych poglądów, rozwiązań oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej oraz regionami świata.

Tematyka Konferencji:

 • Dokumentacja osobista w analizie cyklu życia gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz produktów,
 • Wpływ koniunktury gospodarczej na zachowania gospodarstw domowych w zakresie źródeł dochodów i stopnia wydatków w różnym horyzoncie czasowym
 • Wpływ kryzysu finansowego na zachowania konsumentów na rynku
 • Finanse codzienności i ich wpływ na kapitalizację majątków rodzinnych
 • Wpływ narzędzi marketingowych na postawy i zachowania gospodarstw domowych - wybrane aspekty marketingowe
 • Zachowania gospodarstw domowych w warunkach kryzysu
 • Finanse gospodarstw domowych seniorów.

Organizator: Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk (Warszawa)
29 kwietnia 2015 r, Społeczna Akademia Nauk - Instytut Ekonomiczny - ul. Łucka 11, Warszawa 00-842
Strona konferencji: www.biografiefinansowe.san.edu.pl

15 kwietnia 2015 - Konferencja naukowa "Praktyka biznesowa a programy kształcenia w obszarze IT"

15 kwietnia 2015 - Konferencja naukowa pt. „Praktyka biznesowa a programy kształcenia w obszarze IT" z cyklu Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw.

Konferencja ma na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i praktycznych wskazujących kierunki zmian w informatyce oraz wskazanie na potrzebę ciągłej współpracy między studentami reprezentującymi sferę nauki oraz osobami reprezentującymi sferę przedsiębiorczości. W konferencji wezmą udział przedstawiciele biznesu, firm informatycznych, firm zatrudniających informatyków oraz pracownicy naukowi i studenci.

Konferencja zorganizowana będzie w ramach projektu PRAKTYKA DLA INFORMATYKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencji podjęte zostaną tematy związane z dwoma aspektami rozwoju współczesnych technologii informatycznych:
a) czynniki zewnętrzne kształtujące edukację w obszarze IT
b) nowe technologie jako czynnik rozwojowy działalności firm i działalności edukacyjnej w obszarze IT.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Identyfikacja zagrożeń i barier ograniczających rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w dziedzinie IT.
 • Wskazanie potrzeb koncepcji kształcenia z punktu widzenia pracodawcy.
 • Określenie potrzeb rynku pracy w obszarze kształcenia informatyków.
 • Określenie roli środowisk akademickich w zakresie wspomagania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
 • Określenie sposobu wzajemnej współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych w celu wykorzystania prac badawczych dla potrzeb gospodarki.

Data i miejsce:
15 kwietnia 2015, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98

Organizatorzy:
Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk, Biuro projektu „Praktyka dla informatyka"

Komitet Naukowy:
dr hab. inż. Andrzej Cader (Przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska prof. dr hab. inż. Michał Jacymirski
dr hab. inż. Leszek Jung
dr hab. inż. Marek Orzyłowski

Strona konferencji: http://zimrp.spoleczna.pl

26 marca 2015 r. - II Konferencja Naukowa "Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji"

Celem konferencji jest ukazanie i zastanowienie się w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. W zakresie zainteresowania są również instytucje wychowawczo – resocjalizacyjne, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkie instytucje, w tym pozarządowe, zajmujące się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.

Konferencja ma jednak również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.

Organizator: Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie 

26 marca 2015, Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96
Strona konferencji: www.konferencja-resocjalizacja.spoleczna.pl

 

2014

21 listopada 2014 - VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

Konferencja "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona jest kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk, Clark University
VIII edycja: 20 listopada 2014, Łódź, 21 listopada 2014, Warszawa
Strona konferencji: www.konferencja.clarkuni.eu

20 listopada 2014 - Konferencja "Zarządzanie - nowe perspektywy. Zmiana paradygmatu przedsiębiorczości w dobie zmian demograficznych"

Tegoroczna konferencja, odbywająca się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, ma stanowić forum wymiany poglądów oraz innowacyjnego spojrzenia na starzejący się świat pod kątem możliwości, jakie stwarza to zjawisko w wymiarze globalnym. Przyjęta formuła sprzyjać będzie integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków oraz konfrontacji polskich doświadczeń z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2014 r. w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Organizator: Instytut Ekonomiczny, Społeczna Akademia Nauki Warszawa
Warszawa, 20 listopada 2014 r.
Strona konferencji: www.konferencja.zarzadzanie.noweperspektywy.san.edu.pl

18-19 września 2014 - Współczesna rodzina w Polsce i na świecie

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania i przeobrażeń współczesnej rodziny, próba dotarcia do przyczyn i uwarunkowań tych przeobrażeń. Tempo oraz kierunek przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych zachodzących we współczesnym świecie stwarza wiele zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, a co za tym idzie niesie konieczność podejmowania przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe szeregu działań pomocowych na rzecz rodziny. Mając powyższe na uwadze ważnym celem konferencji jest również wspomaganie tych podmiotów przez udostępnianie i popularyzowanie wiedzy o rodzinie i jej funkcjonowaniu.

Bełchatów, 18-19 września 2014 r.
Strona konferencji: http://www.konferencja-rodzina.spoleczna.pl 

20-21 listopada 2014 - Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym

Konferencja odbędzie się w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe" (Intercultural Management Congress).

Podczas konferencji podejmiemy próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku psychologii biznesu. Problematyka, którą pragniemy podjąć podczas konferencji to istota wpływu rozwoju międzykulturowości otoczenia organizacyjnego i społecznego na mechanizmy psychologiczne istotne dla efektywności działań biznesowych.

Proponowane obszary tematyczne odnoszą się do klasycznych zagadnień istotnych dla rozwoju biznesu, jednak istotą konferencji jest zgłębienie przedstawionej problematyki w ujęciu wielokulturowego otoczenia organizacyjnego oraz społecznego przedsiębiorstw, w aspekcie:

 • rozwoju kadr,
 • wydajności , efektywności i satysfakcji pracowników,
 • mechanizmów budowania wizerunku marki,
 • zachowań konsumenckich,
 • kultury organizacyjnej,
 • zachowań konsumenckich,
 • marketingu politycznego,
 • strategii i technik negocjowania.

Organizatorzy: Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk, Clark University w Polsce
Łódź, 20-21 listopada 2014 r.
Strona konferencji: http://konferencja-psychologiabiznesu.san.edu.pl/

5 czerwca 2014 - Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego

Konferencja ma przede wszystkim na celu umożliwienie debaty związanej z zarządzaniem oraz realizacją projektów i procesów w różnych branżach działalności gospodarczej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój lokalny oraz regionalny.

Cele konferencji:

 • podkreślenie roli zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju regionalnego
 • integracja środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się realizacją programów, projektów w organizacjach
 • wymiana wiedzy i doświadczeń, które będą sprzyjać generowaniu pomysłów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na realizację programów i projektów.

Organizatorzy: Katedra Zarządzania SAN, Urząd Miasta Radomska
Radomsko, 5 czerwca 2014 r.
Strona konferencji: www.konferencja-zarzadzanieprocesami.san.edu.pl

27 września 2014 - Wyzwania Kryzysowego Otoczenia

Celem konferencji jest próba zdefiniowania pojęcia kryzysu, określenie podstawowych cech sytuacji kryzysowej oraz zidentyfikowanie pojawiających się w tych okolicznościach zagrożeń. Według założeń byłaby ona okazją zarówno do wymiany myśli naukowej, jak i współpracy środowiska akademickiego oraz biznesowego.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych, samorządowców, praktyków biznesu, a także studentów, słuchaczy studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Ewentualna obecność wszystkich innych, zainteresowanych poruszaną problematyką będzie mile widziana.

Zduńska Wola, 27 września 2014 r.
Informacje o konferencji: http://www.zdunskawola.spoleczna.pl/index.php?id=976 

28 maja 2014 - Nowe Paradygmaty Stabilności Rynku Finansowego

Założeniem konferencji jest nawiązanie ścisłej współpracy oraz wymiana doświadczeń środowisk naukowych i praktyków życia gospodarczego, celem natomiast wieloaspektowa analiza problemów związanych z funkcjonowaniem i stabilnością rynku finansowego.
Do udziału w konferencji zapraszamy ludzi nauki, praktyków oraz studentów.

Organizator: Instytut Ekonomii SAN
Warszawa, 28 maja 2014 r.
Informacje o konferencji: http://konferencja.finanse.san.edu.pl/

22-23 października 2014 - Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego

W imieniu Komitetu Naukowego oraz pracowników Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. "Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego", która odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 r. w Warszawie, JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45.

Szczególny nacisk tegorocznej konferencji zostanie położony na określenie ram prawno-organizacyjnych bezpiecznego funkcjonowania gospodarki z ekonomicznego punktu widzenia oraz wskazanie szans i zagrożeń dla obrotu gospodarczego, poprzez wymiar systemu podatkowego.

Szczegółowa tematyka omawianych zagadnień obejmować będzie następujące zakresy:

 • Zarządzanie w systemie gospodarczym
 • Zarządzanie podatkami i uchylanie się od opodatkowania
 • Ekonomia behawioralna i instytucjonalna w obrocie gospodarczym
 • Rola i znaczenie prawa w obrocie gospodarczym
 • Asymetria zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego

Decyzje organów władzy: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i ich wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne.

Referaty przesłane na konferencję, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, zostaną wydrukowane w trzech monografiach naukowych: Peter Lang (5 pkt), Wolters Kluwer (4 pkt), Przedsiębiorczość i Zarządzanie (8 pkt).

Szczegółowe informacje oraz rejestracja odbywa się przez stronę internetową konferencji: http://bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl/

Warszawa, 22-23 października 2014 r.

21 marca 2014 - Budżet obywatelski – szanse i zagrożenia demokracji bezpośredniej

Założeniem konferencji jest poznanie prawnej, socjologicznej i psychologicznej perspektywy instytucji budżetu obywatelskiego. Władze Miasta Łodzi, reprezentowane przez przedstawicieli Rady i Urzędu Miasta Łodzi podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania budżetu obywatelskiego.

Organizatorzy: Katedra Prawa Społecznej Akademii Nauk, Urząd Miasta Łodzi
Łódź, 21 marca 2014 r.

27 marca 2014 - Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji

Celem konferencji jest ukazanie i zastanowienie się w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. W zakresie zainteresowania są również instytucje wychowawczo – resocjalizacyjne, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkie instytucje, w tym pozarządowe, zajmujące się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.

Bełchatów, 27 marca 2014 r.
Strona konferencji: www.belchatow.spoleczna.pl/index.php?id=659

20-22 maja 2014 - IV Konferencja naukowa „Firmy rodzinne” – Współczesne nurty badań i praktyki zarządzania

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.
Łódź, 20-22 maja 2014 r.

Strona konferencji: http://konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl

18 października 2014 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań na temat szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie rachunkowym, finansowym i organizacyjnym oraz dyskusja i wymiana myśli naukowej. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych, samorządowców, praktyków biznesu, a także studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną problematyką.

Organizator: Zakład Finansów, Rachunkowości i Ekonomii przy Wydziale Zamiejscowym w Garwolinie oraz Katedra Finansów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Garwolin, 18 października 2014 r.

Strona konferencji: www.konferencja-garwolin.spoleczna.pl

2013

Dyskursy o kulturze

Organizator: Katedra Socjologii, Katedra Dziennikarstwa

Katedra Socjologii od 2010 r. organizuje cykliczną konferencję "Dyskursy o kulturze", która cieszy się popularnością wśród pracowników wszystkich znaczących placówek dydaktyczno-badawczych w kraju. Co rok gromadzi grono socjologów, antropologów, politologów, filologów i przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych, którzy dzielą się wynikami swoich badań dotyczących zagadnień związanych z przemianami tożsamości społecznej, przeobrażeniami pracy i organizacji, nowymi zjawiskami medialnymi oraz innymi problemami współczesnej kultury.

IV edycja: Łódź, 28 listopada 2013

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

Konferencja "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona jest kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Clark University
VII edycja: 21-25 listopada 2013, Łódź-Warszawa-Wrocław
Strona konferencji: www.konferencja.clarkuni.eu

III Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie – Nowe Perspektywy. Przedsiębiorczy Menedżer Innowacyjnej Organizacji”

Konferencja odbyła się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Stanowi forum wymiany myśli, poglądów oraz innowacyjnego spojrzenia na zmiany, prezentacji pozytywnych i negatywnych doświadczeń menedżerskich i ich skutków dla organizacji. Pozwala także na wskazanie jak procesy globalizacji wpływają na zarządzanie polskich i międzynarodowych organizacji, jak umiejętnie wykorzystać nowe przedsiębiorcze podejście do wzrostu efektywności, uzyskania zaufania klientów oraz podniesienia konkurencyjności.

Organizator: Instytut Ekonomiczny SAN
Warszawa, 14 listopada 2013

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

Celem konferencji było usystematyzowanie wiedzy, wymiana myśli oraz prezentacja wyników badań dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu gospodarczego. Można z całą pewnością stwierdzić, iż cel ten został osiągnięty. Podsumowując obrady, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego podziękował wszystkim uczestnikom za tak żywą wymianę poglądów, zapowiadając – zgodnie z oczekiwaniami uczestników, że konferencja będzie miała charakter cykliczny.

Organizator: Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Warszawa, 22-23 października 2013 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy współczesnej rodziny w Polsce i na świecie"

Celem konferencji była prezentacja i wymiana poglądów na temat problemów współczesnej rodziny, próba dotarcia do przyczyn i uwarunkowań tych problemów oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak pomóc współczesnej rodzinie w pokonywaniu tych problemów?

Szczegółowa problematyka konferencji:

 • Makrospołeczne uwarunkowania przemiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny.
 • Kultura pedagogiczna rodziców.
 • Hierarchia wartości w rodzinie.
 • Wychowanie i socjalizacja we współczesnej rodzinie.
 • Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej.
 • Rodzina patologiczna i dysfunkcyjna – przyczyny, funkcjonowanie i konsekwencje społeczne.
 • Role społeczne dziadków, rodziców w wychowaniu dzieci.

Organizator: Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk
Bełchatów, 19 września 2013 r.
Strona konferencji: www.konferencja-rodzina.spoleczna.pl

 

International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing

Cykliczna konferencja organizowana przez Instytut Technologii Informatycznych SAN wraz z Polskim Towarzystwem Sieci Neuronowych, Instytutem Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej oraz IEEE Neural Network Society. Biorą w nich udział czołowi badacze z całego świata, zajmujący się różnorakimi aspektami sztucznej inteligencji. O randze konferencji może także świadczyć fakt, że prace opublikowane zostały w ramach prestiżowej serii Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer.

Współorganizator: Społeczna Akademia Nauk
Zakopane, 9-13 czerwca 2013 r.
Strona konferencji: www.icaisc.eu

Horyzonty społeczno-zawodowe młodzieży w perspektywie doświadczeń niemieckich, francuskich i polskich

Sympozjum poświęcone było wymianie doświadczeń związanych z pomocą młodzieży w wejściu na rynek pracy i aktywizacji społecznej. Przedmiotem dyskusji były aktualne problemy dotyczące młodzieży, realizowane programy, system i instytucje wspierające młodych ludzi w dążeniu do samodzielności i niezależności oraz ocena ich adekwatności i efektywności w świetle potrzeb i oczekiwań młodzieży.

Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Socjologii oraz Katedrę Socjologii Stosowanej SAN
Łódź, 7 czerwca 2013 r.

Rage, rebellion, revolution: Different faces of social protest in literature and culture

Organizator: Instytut Anglistyki SAN
Warszawa, 24 maja 2013

Międzynarodowa konferencja:“European Ideas in the Works of Famous Educationalists: past, present and future perspectives”

Celem konferencji jest prezentacja idei edukacyjnych Europy, na przestrzeni jej dziejów, ukazanych w perspektywie procesów integracji europejskiej. Najwybitniejsi europejscy pedagodzy wypracowali idee umożliwiające usprawnianie owych procesów. Chcemy je więc przypomnieć, by uświadomić ich wagę oraz społeczne, polityczne i kulturowe konsekwencje. Liczymy, że idee te, ukazane w pełnym świetle dorobku historyków wychowania, pedagogów, filozofów i kulturoznawców, stworzą lepszą podstawę reformy Unii Europejskiej oraz przyczynią się do jej doskonalenia.

Konferencja jest częścią projektu badawczego, pod tym samym tytułem, w ramach którego powstała trzytomowa publikacja w języku angielskim, będąca dorobkiem naukowym przedstawicieli świata nauki i kultury nie tylko z państw Europy.
Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Łódź, 23-24 maja 2013 r.

Strona konferencji: www.ideas-conference.spoleczna.p

 

III KONFERENCJA NAUKOWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA WYZWANIA GLOBALNE I LOKALNE

Celem Konferencji jest rozwijanie przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli świata nauki i praktyków życia gospodarczego, a także wykazanie konieczności ciągłej współpracy tych dwóch obszarów.

Organizator: Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, Instytut EEDRI
Łódź 21-23 maja 2013
Strona konferencji: www.konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl

Konferencja „Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk"

W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni SAN (mgr A. Grochulski, prof. W. Pawłowski) oraz przedstawiciele otoczenia społeczno gospodarczego: Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego (A. Bielicki) oraz przedstawiciele firmy GEOPLAN; tematy poruszane na konferencji oprócz programu kształcenia na kierunku „geodezja i kartografia”, to: geodezja inżynieryjna w ujęciu prawnym i technicznym, miejsce geodezji w gospodarce regionu, nowe tendencje w geodezji urządzeniowo-rolnej po akcesji Polski do UE, współczesna geodezja w praktyce inżynieryjnej;
Łódź, 22 maja 2013

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy Rozwoju Przedsiębiorczości w Aspekcie Regionalnym”

Wydział Zamiejscowy w Brodnicy, Zakład Rachunkowości i Finansów, Zakład Zarządzania, Zespół Metod Ilościowych
Organizator: Społeczna Akademia Nauk
Brodnica, 16-17 maja 2013 r.

2012

Konferencja „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii”

W części naukowej Konferencji wyniki badań zaprezentowano w siedmiu pracach autorstwa pracowników naukowych Społecznej Akademii Nauk, Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie; przedstawiciele Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi w swych wystąpieniach przedstawili natomiast geodezyjne problemy techniczne i badawcze istotne dla regionu łódzkiego; firmy „Geotronics Polska”, „Leica Geosystems” zaprezentowały nowoczesny sprzęt geodezyjny i oprogramowanie;

Organizator: Społeczna Akademia Nauk
Łódź, 12 grudnia 2012 r.

Międzynarodowa konferencja “Computer Methods for Business, Technology and Science”

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w grudniu 2012 roku w Łodzi i była poświęcona różnym zastosowaniom informatyki, przede wszystkim w obszarze biznesu i wdrożeń technologicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych firm związanych z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, np. Nokia Siemens. Było to znaczące forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie nowych technologii.

Łódź, grudzień 2012

Konferencja Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw

Pierwsza edycja miała miejsce również w grudniu 2012 w Łodzi i odbyła się pod hasłem „Środowisko Akademickie jako Integrator Innowacyjności Przedsiębiorstw”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych firm z regionu łódzkiego oraz innych regionów Polski, jak np. PKP Cargo Ostrów Wlkp. Instytut Technologii Informatycznych SAN podjął inicjatywę wspierania i kreowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez organizowanie współpracy pomiędzy tymi przedsiębiorstwami. Środowisko naukowe wydaje się szczególnie predestynowane do inicjowania i organizowania tego typu działalności. Konferencja ZiMRP będzie organizowana corocznie w zakresie bieżącej tematyki związanej z nowymi technologiami.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

Konferencja "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona jest kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Clark University
VI edycja: Łódź-Kraków-Wrocław, 16-19 listopada 2012 r.
Strona konferencji: www.konferencja.clarkuni.eu

„Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji: Nowoczesne tendencje w nauce oraz praktyce organizacji i zarządzania”

Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji” odbyła się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim wydarzenia były „Nowoczesne tendencje w nauce oraz praktyce organizacji i zarządzania”.

Podczas konferencji zostały podjęte tematy dotyczące zagrożeń płynących z globalizacji, które mają charakter makroekonomiczny, generując realne zagrożenia mikroekonomiczne dla działania współczesnych organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych. Przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością wypracowania strategii działania, niezbędnej w nieprzewidywalnym otoczeniu. Wzrasta rola przedsiębiorczości, rozumianej jako postawa i heurystyczne narzędzie organizacji. Konferencja organizowana jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości co daje doskonałą okazję do wymiany myśli oraz aktywnej dyskusji na temat globalności zjawiska przedsiębiorczości w XXI wieku.

Organizator: Katedra Zarządzania SAN
Łódź, 14-16 listopada 2012 r.
Strona internetowa konferencji: konferencja.przedsiebiorczosc.spoleczna.pl

Dyskursy o kulturze

Katedra Socjologii od 2010 r. organizuje cykliczną konferencję "Dyskursy o kulturze", która cieszy się popularnością wśród pracowników wszystkich znaczących placówek dydaktyczno-badawczych w kraju. Co rok gromadzi grono socjologów, antropologów, politologów, filologów i przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych, którzy dzielą się wynikami swoich badań dotyczących zagadnień związanych z przemianami tożsamości społecznej, przeobrażeniami pracy i organizacji, nowymi zjawiskami medialnymi oraz innymi problemami współczesnej kultury.

Organizator: Katedra Socjologii, Katedra Dziennikarstwa
III edycja: listopad 2012

Strona konferencji: http://www.dyskursyokulturze.spoleczna.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości. Aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne”

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań na temat szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie rachunkowym, finansowym i organizacyjnym oraz dyskusja i wymiana myśli naukowej. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych, samorządowców, praktyków biznesu, a także studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną problematyką.

Organizator: Zakład Finansów, Rachunkowości i Ekonomii przy Wydziale Zamiejscowym w Garwolinie oraz Katedra Finansów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Garwolin, 27 października 2012 r.

Strona konferencji: http://konferencja-garwolin.spoleczna.pl

Konferencja „Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami samorządowymi"

W konferencji uczestniczyli pracownicy SAN oraz przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, m. in. Ryszard Podladowski - vice dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego, Zdzisław Szambelan - dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi i inni;
Łódź, 23,27 października 2012 r.

II Konferencja Naukowa "Firmy rodzinne"

Łódź, 22-24 maja 2012 r.
Strona konferencji: http://konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl

International Conference on Historical Linguistics: Werner Winter (1923-2010) in Memoriam

Konferencja poświęcona pamięci światowej sławy językoznawcy niemiecko-amerykańskiego, współtwórcy Europejskiego Towarzystwa Językoznawczego (Societas Linguistica Europaea). Do uczestnictwa w konferencji zostało zaproszonych 121 najwybitniejszych językoznawców historycznych z całego świata.

Organizator: Instytut Anglistyki SAN
Warszawa, 16–18 marca 2012 r.

V Konferencja Naukowa „Sytuacje trudne - przetrwanie emocjonalne”

W Społecznej Akademii Nauk odbyła się dwudniowa konferencja „Sytuacje trudne – przetrwanie emocjonalne” zorganizowana przez Katedrę Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego. Podczas sesji tematycznych zostały podjęte m.in. następujące tematy:

 • Sytuacje trudne – szansą na rozwój
 • Stres studencki – objawy i przyczyny
 • Demotywacja do pracy – jako sytuacja trudna
 • Człowiek w obliczu zagrożenia życia
 • Sytuacje trudne w środowisku rodzinnym
 • Rola stresu w decyzjach organizacyjnych
 • Obsesja czy pasja?
 • Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy a doświadczenie wypalenia zawodowego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Stres w życiu współczesnego człowieka
 • Człowiek w obliczu zagrożenia życia
 • Zachowania ryzykowne młodzieży a kultura popularna

Łódź, 15-16 marca 2012 r.

"Medycyna pracy - BHP - Pracodawca"

Motywem przewodnim konferencji była prezentacja obowiązujących przepisów z obszaru kodeksu pracy, medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzy ułatwiającej pracodawcom efektywne zarządzanie ww. kwestiami w bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Łódź, 17 października 2012

2011

An International Conference on Historical English Word-Formation and Semantics

Konferencja organizowana przez Instytut Anglistyki SAN. Zaproszonych zostało 90 wybitnych anglistów zajmujących się problematyką angielskiego słowotwórstwa historycznego i semantyki historycznej z Europy, Ameryki i Azji.

Organizator: Instytut Anglistyki SAN
Warszawa, 10-11 grudnia 2011 r.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

Konferencja "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona jest kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Clark University
V edycja: Łódź-Kraków-Wrocław, 18-21 listopada 2011 r.

Strona konferencji: www.konferencja.clarkuni.eu

Dyskursy o kulturze

Katedra Socjologii od 2010 r. organizuje cykliczną konferencję "Dyskursy o kulturze", która cieszy się popularnością wśród pracowników wszystkich znaczących placówek dydaktyczno-badawczych w kraju. Co rok gromadzi grono socjologów, antropologów, politologów, filologów i przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych, którzy dzielą się wynikami swoich badań dotyczących zagadnień związanych z przemianami tożsamości społecznej, przeobrażeniami pracy i organizacji, nowymi zjawiskami medialnymi oraz innymi problemami współczesnej kultury.

Organizator: Katedra Socjologii, Katedra Dziennikarstwa
II edycja: listopad 2011

Strona konferencji: http://www.dyskursyokulturze.spoleczna.pl

Wyzwania dla procesu zarządzania sektorem IT w Polsce Budowa nowoczesnej kadry zarządczej w IT

Celem konferencji będzie przedstawienie innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze metodycznego zarządzania IT, prezentacja wybranych modeli zarzadzania IT na świecie, a także pobudzenie dyskusji na temat jego roli w polskich firmach. Gośćmi konferencji będą osoby odpowiedzialne za zarządzanie teleinformatyką z firm sektora biznesu oraz łódzkich instytucji. W roli prelegentów wystąpią zarówno osoby odpowiedzialne za zarządzanie IT, koordynatorzy projektów jak również przedstawiciele firm świadczących usługi konsultingowe i wdrożeniowe.

Organizator: Instytut Technologii Informatycznych SAN, Clark University
Łódź, 15 lipca 2011 r.

Polish and International PD Forum – Conference on Computer Science. PD stands for Ph.D. and PostDoctoral

Piąta edycja odbyła się w dnach 16-18 maja 2011 r. w Łodzi, a głównym organizatorem była Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie SAN) przy współudziale: AGH University of Science and Technology; Technical University of Czestochowa, Dept. Comp. Eng.; Polish-Japanese Institute of Information Technology; Warsaw School of Information Technology; Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences and System Research Institute, Polish Academy of Sciences oraz przy wsparciu: BISC (Berkeley Initiative in Soft Computing); IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter; Polish Neural Network Society and Polish Society for Operational and Systems Research.

Strona konferencji: http://www.fccs.swspiz.pl

V edycja: Łódź, 16-18 maja 2011 r.

V Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość – Zarządzanie – Marketing”

Organizator: Społeczna Akademia Nauk

V edycja: 2011

„Finansowe, prawne i organizacyjne aspekty procesu transformacji ZOZ”

Organizator: Społeczna Akademia Nauk

V edycja: Łódź, 2011

2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

Konferencja "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona jest kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Clark University

IV edycja: 19-20 listopada 2010
III edycja: listopad 2009
II edycja: 19-20 września 2008
I edycja: 21-23 września 2007

Strona konferencji: www.konferencja.clarkuni.eu

Dyskursy o kulturze

Organizator: Katedra Socjologii, Katedra Dziennikarstwa

Katedra Socjologii od 2010 r. organizuje cykliczną konferencję "Dyskursy o kulturze", która cieszy się popularnością wśród pracowników wszystkich znaczących placówek dydaktyczno-badawczych w kraju. Co rok gromadzi grono socjologów, antropologów, politologów, filologów i przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych, którzy dzielą się wynikami swoich badań dotyczących zagadnień związanych z przemianami tożsamości społecznej, przeobrażeniami pracy i organizacji, nowymi zjawiskami medialnymi oraz innymi problemami współczesnej kultury.

I edycja: listopad 2010
Strona konferencji: http://www.dyskursyokulturze.spoleczna.pl

Cykl Konferencji Naukowych

„Finansowe, prawne i organizacyjne aspekty procesu transformacji ZOZ”

„Finansowanie i rachunek kosztów w procedurach medycznych ZOZ”

„Wpływ zmian w finansowaniu na zarządzanie kosztami ZOZ”

„Kierunki zmian w kontraktowaniu świadczeń i finansowaniu opieki zdrowotnej”

Organizator: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Edycje: Łódź, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011

Cykl Konferencji Naukowych „Nauka a praktyka zarządzania”

Edycje: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010.

Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość – Zarządzanie – Marketing”

Organizator: Społeczna Akademia Nauk

Edycje: 1999, 2002, 2005, 2008, 2011

Cykl Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania teorii i praktyki”

Organizator: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Edycje: Łódź, 2008, Warszawa-Łódź, 2009, Łódź, 2010

Konferencja naukowa „Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej – zmiany w teorii i praktyce zarządzania, doświadczenia, badania, rekomendacje”

Organizator: Społeczna Akademia Nauk

Łódź, 2010

Konferencja naukowo-szkoleniowa: Podążać za dzieckiem - teoria Lwa Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka

Organizator: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (obecnie Społeczne Akademia Nauk)

Łódź, 26 października 2010 r.

Dydaktyka języków obcych w teorii i praktyce

Organizator: Instytut Anglistyki SAN

Warszawa, 26 września 2010 r.

Foreign Influences on Medieval English

Konferencja zorganizowana przez Instytut Anglistyki. Pracownicy szkoły wygłosili 3 referaty.

Organizator: Instytut Anglistyki SAN
Warszawa, 12-13 grudnia 2009 r.

Medieval English Studies Symposium (Lit.) VI

Współorganizacja z Instytutem Filologii Angielskiej UAM. Konferencja międzynarodowa poświęcona średniowiecznej literaturze angielskiej i mediewalizmowi w literaturze angielskiej. Udział wzięło 40 uczestników z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, RFN, Ukrainy, Japonii.

Organizator: Instytut Anglistyki SAN
Poznań, 22 listopada 2009 r.

„Barack Obama’s first 100 days”

W panelu dyskusyjnym udział wzięli m.in.: Craig Conway (Ambasada USA w Warszawie), dr Paulina Matera (Uniwersytet Łódzki), dr Wiesław Oleksy (Uniwersytet Łódzki), Edward (Ned) Meyer Uniwersytet Łódzki), itd.

Organizator: Instytut Anglistyki SAN
Łódź, kwiecień 2009 r.

Medieval English Studies Symposium

Współorganizacja z Instytutem Filologii Angielskiej UAM. Konferencja międzynarodowa poświęcona średniowiecznemu językowi angielskiemu, średniowiecznej literaturze angielskiej oraz mediewalizmowi w literaturze angielskiej (zwłaszcza w XX w.).

Organizator: Instytut Anglistyki SAN
Poznań, 23-24 listopada 2008 r.

Cykl konferencji „Psychologia w zarządzaniu: dydaktyka, badania, sukcesy”

„Psychologia w zarządzaniu: Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym”

„Psychologia w zarządzaniu: dydaktyka, badania, sukcesy”

„Psychologia w zarządzaniu: Doradztwo zawodowe dla młodzieży – mentoring i inne formy doradztwa zawodowego skutecznymi narzędziami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

„Psychologia w zarządzaniu: Człowiek w kryzysie - psychospołeczne aspekty sytuacji kryzysowych"

Organizator: Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego SAN w Łodzi
Edycje: Łódź, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009

Cykl Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Efektywność źródłem bogactwa narodów”

Edycje: 2005, 2007, 2009