Wydawnictwo

Świadectwem aktywności Społecznej Akademii Nauk w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest jej dorobek publikacyjny. W celu jego intensyfikacji utworzono Wydawnictwo SAN kierowane przez Kolegium Wydawnicze. Społeczna Akademia Nauk zapoczątkowała swoją działalność wydawniczą w roku 1999 i ma na swoim koncie kilkaset wydanych pozycji naukowych.


We wspomnianym okresie powstały liczne podręczniki akademickie, monografie „Studia i Monografie”, „Dyskursy o kulturze” oraz kilka czasopism punktowanych, stanowiących wizytówkę Uczelni, między innymi "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", „Journal of Intercultural Management”, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, “Journal of Applied Computer Science Methods” i „Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research”.

Czasopisma i serie wydawnicze, wydawane przez Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” jest to miesięcznik o ciągłej numeracji zeszytów w obrębie tomu (roku) wydawanym od 1999 roku przez Społeczną Akademię Nauk. Od 2004 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, obecnie posiada 8 punktów. Od początku swego istnienia skupia wokół siebie kadrę wybitnych naukowców z naszej Uczelni oraz spoza niej, związanych z szeroko pojętą dziedziną zarządzania.

Misją czasopisma jest promowanie i publikowanie badań w dyscyplinie zarządzania, stworzenie możliwości do wymiany naukowych doświadczeń oraz nieustannego rozwoju publikujących Autorów. Publikacje dotyczą różnych obszarów zarządzania (nowych trendów w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w logistyce, ochronie zdrowia, zarządzania międzykulturowego itp.), finansów, marketingu, rynku pracy, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i wielu innych.

Liczba punktów na liście MNiSW: 14

Strona internetowa: http://piz.san.edu.pl

„Journal of Intercultural Management”

“Journal of Intercultural Management” to prestiżowe czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarodowym, ukazujące się od 2008 roku. Od 2011 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Misją periodyku jest nie tylko promowanie badań w dyscyplinie zarządzania międzykulturowego, ale również edukacja i trening w tej dziedzinie. “Journal of Intercultural Management” jest poddawany indeksacji przez Index Copernicus International. Czasopismo korzysta z panelu Publisher Panel IC, który umożliwia użytkownikom z całego świata nieograniczony dostęp do artykułów publikowanych w periodyku, recenzowanie publikacji przez naukowców z całego świata, globalną prezentację i marketing naukowy związany z indeksowaniem pozycji w międzynarodowych bazach naukowych i bibliograficznych.

Liczba punktów na liście MNiSW: 11

Strona internetowa: http://www.joim.pl

„Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”

„Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” to kwartalnik poruszający szeroko ujętą problematykę nauk pedagogicznych. W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zachęcamy badaczy rodziny do publikacji swoich przemyśleń, rezultatów badawczych oraz teoretycznych analiz z obszaru pedagogiki rodziny.


Liczba punktów na liście MNiSW: 7


Strona internetowa: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl

"Journal of Applied Computer Science Methods”

“Journal of Applied Computer Science Methods” (JACSM) to anglojęzyczne czasopismo (kwartalnik) z dziedziny informatyki o zasięgu międzynarodowym.

Liczba punktów na liście MNiSW: 4


Strona internetowa: www.acsm.swspiz.pl

„Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research”

„Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” (JAISCR) - czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarowym z dziedziny informatyki.

Liczba punktów na liście MNiSW: 10

Strona internetowa: http://jaiscr.eu

Kwartalnik neofilologiczny

Kwartalnik wydawany przez Zakład Neofilologii PAN i Społeczną Akademię Nauk.

Liczba punktów na liście MNiSW: 12

Strona internetowa czasopisma: http://kn.czasopisma.pan.pl

Periodyk „Working Papers”

Periodyk „Working Papers” zawiera prace powstałe jako dorobek naukowy Instytutu EEDRI działającego przy SAN w Łodzi i jest publikowany w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie www.eedri.pl.

Seria „Studia i Monografie”

„Studia i Monografie” to monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, ekonomią, marketingiem i dziedzinami pokrewnymi. W serii publikowane są prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii, prace zbiorowe o charakterze niepodręcznikowym. Nie brakuje również monografii anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, będących efektem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z Meksyku, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Szwajcarii, Malezji czy Australii.

Główne prezentowane zagadnienia:

  • Spojrzenie na przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym, z położeniem akcentu na zasoby finansowe oraz zasoby ludzkie.
  • Problematyka przedsiębiorczości, marketingu i zarządzania logistycznego.
  • Zagadnienia rachunkowości zarządczej i analizy finansowej podmiotów gospodarczych.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem.
  • Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze.
  • Problematyka psychologii w zarządzaniu (psychologia zarządzania organizacją  rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, zachowania konsumenckie; psychologia ekonomiczna, inwestowanie, przedsiębiorczość, płacenie podatków, zachowania konsumenckie, zachowania racjonalne; psychologia doradztwa zawodowego) oraz pedagogiki.
Seria „Podręczniki i skrypty”

„Podręczniki i skrypty” to tematyczne opracowania materiałów, przeznaczone głównie dla studentów jako pomoc dydaktyczna zarządzania, psychologii, ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu, filologii angielskiej, metodologii badań, zdrowia publicznego i innych.

Seria „Dyskursy o kulturze”

Seria „Dyskursy o kulturze” to monograficzne opracowanie, w którym poruszane są tematy pokrewne kwestiom omawianym w trakcie organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk konferencji „Dyskursy o kulturze”, m.in. zagadnienia związane z socjologią, dziennikarstwem i kulturoznawstwem.