Studia I stopnia

Pedagogika

Studia już od £125 !!!

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

  • przedszkolach,
  • szkołach,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • świetlicach szkolnych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • instytucjach wychowania pozaszkolnego, bursach, internatach,
  • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
  • klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
  • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
  • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

Zdobywane uprawnienia

Specjalność – opiekuńczo-wychowawcza: kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, opiekuna-wychowawcy, w: przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlicach i placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania np. bursy, internaty. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).