Studia I stopnia

Pedagogika

Studia już od £125 !!!

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia: etapów rozwojowych człowieka; postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz poznanie metod pracy pedagogicznej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pozwala to na lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. 

Specjalności

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Absolwent zdobywa kwalifikacje niezbędne w działalności profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej w środowiskach patologicznych, z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Nabywa wiedzę o instytucjach i metodach oddziaływań resocjalizacyjnych. Jest w pełni zorientowany w mechanizmach powstawania nieprzystosowania społecznego i zna metody profilaktyki. Potrafi zaprojektować i wdrożyć plan pracy w środowiskach zagrożonych patologią. Zdobytą wiedzę teoretyczną ma zestawioną z praktyką resocjalizacyjną nabytą w czasie praktyk zawodowych.

Absolwent może pracować:

 • w placówkach edukacyjnych,
 • w placówkach socjalizacyjnych (opiekuńczo – wychowawczych),
 • w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • policyjnych izbach dziecka,
 • zakładach karnych,
 • w ośrodkach terapii uzależnień,
 • innych placówkach systemu oświaty i pomocy społecznej udzielających pomocy i wsparcia zagrożonym niedostawaniem i niedotowanym społecznie
 • kontynuować karierę jako kurator sądowy, rodzinny, zawodowy.
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Absolwent jest wyposażony w wiedzę z zakresu: różnorodnych form pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi oraz w podstawowym zakresie nad osobami niepełnosprawnymi; organizowania czasu wolnego; rozwijania zdolności i zainteresować dzieci i młodzieży; diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych. Zdobywa wiedzę o instytucjach oraz zasadach, formach i metodach profilaktyki i pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi zaprojektować i wdrożyć plan działań opiekuńczo – wychowawczych zorientowany na: pomocy dziecku, młodzieży, rodzinie, osobom starszym. Wiedza zdobyta na zajęciach jest konfrontowana z realnymi sytuacjami dzięki praktykom zawodowym odbywanym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Absolwent może pracować jako:

 • pedagog szkolny
 • opiekun/ wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym w domach dziecka
 • opiekun/ wychowawca w domach opieki i placówkach dla osób starszych, domach pomocy społecznej
 • w poradniach pedagogicznych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, schroniskach, internatach i bursach, domach samopomocy oraz we wszelkich organizacjach pozarządowych zajmujących się opieką i wychowaniem.

Dlaczego warto?

Dekalog pedagogiczny, dlaczego warto studiować:
1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi w zawodach, do których przygotowują.
2. Są dostosowane do rzeczywistości. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
3. Są elastyczne. Program jest dostosowywany do rynku pracy, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące programu, mogą uzupełniać części przygotowania pedagogicznego.
4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty.
5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
6. Są nowoczesne. Prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia.
7. Są miłe. Wszyscy u nas przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne.
8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekuna kierunku.
9. Są wartościowe. Program jest przepełniony ideami współczesnej humanistyki.
10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Eulalia Adasiewicz – praktyk, dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zainteresowania naukowe: problematyka funkcjonowania współczesnej rodziny, wartości w rodzinie i społeczeństwie, rola kar i nagród w wychowaniu dzieci. Metodyk wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
 • dr Ewa Przygońska – pedagog społeczny, praktyk nauczyciel, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: komunikacji w relacjach uczeń-nauczyciel, rozwiązywaniu konfliktów w klasie szkolnej, pedeutologii.
 • dr Dorota Herc  – doktor nauk humanistycznych, psycholog, terapeuta. Zainteresowania naukowe: psychologia i socjologia wychowania, psychologia wieku dziecięcego, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • dr Mariola Świderska – doktor nauk medycznych, specjalizuje się w problematyce: biomedycznych uwarunkowań funkcjonowania dzieci i młodzieży, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji prozdrowotnej. Rzecznik praw osób niepełnosprawnych. 
 • dr Bożena Zając – doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego.
 • mgr Aurelia Wawrowska - logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Członek Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Polskiego Towarzystwa ADHD, założyciel projektu Logopedzi bez Granic. Zainteresowania naukowe: wczesna interwencja logopedyczna, uważność w pracy z dzieckiem, dwujęzyczność dziecięcia. Więcej informacji: www.aureliawawrowska.com
 • mgr Julita Layton - pedagog, specjalista terapii uzależnień, nauczyciel-praktyk. Zainteresowania pedagogiczne i wykładane przedmioty:
  - szeroko rozumiana edukacja jako jedno z ważniejszych wzmocnień
  pozytywnych na każdym etapie życia człowieka;
  - diagnostyka pedagogiczna jako podstawa profesjonalnych działań w
  obszarze pedagogiki;
  - profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;
  - metodologia badań pedagogicznych oraz ich wykorzystanie w praktyce
  szkolnej.

Partnerzy kierunku

Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, Domy Pomocy Społecznej oraz inne placówki i Instytucje, w których studenci odbywają praktyki.