Studia I stopnia

Zarządzanie

Studia już od £125 !!!

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Robert Seliga - rseliga@san.edu.pl

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w  Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów oraz podpisania na miejscu dokumentów: decyzja o przyjęciu na studia, umowa finansowa, ślubowanie. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.