Studia II stopnia

Pedagogika

Już od 140£ za miesiąc !!!

Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się całym spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem, opieką i nauczaniem. Pedagogika jawi się więc jako dyscyplina, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym. Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą przyszłym wychowawcom na lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, a w związku z tym umożliwią skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, a także na realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, oraz resocjalizacji. Student zdobędzie przygotowanie do rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika. Pedagogika opiekuńczo wychowawcza to specjalność, która pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży do czasu uzyskania przez nich względnej samodzielności życiowej oraz osób starszych. Studia drugiego stopnia pozwalają na pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Student zdobywa poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii pedagogiki opiekuńczej, związku pedagogiki opiekuńczej z innymi dyscyplinami naukowymi, teorii naukowych dotyczących opieki, wychowania, uczenia się i nauczania. Plan studiów zorientowany jest na poznanie przez studenta i zrozumienie uwarunkowań procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz na przygotowanie studenta do planowania, organizowania i prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

Co po studiach?

Wybór pedagogiki ze specjalnością Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stwarza największe możliwości zatrudnienia, ponieważ jest to najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność. Zdobyte na niej kompetencje osobiste i społeczne pozwolą na stworzenie własnego miejsca pracy, np. fundacji, indywidualnej praktyki, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub znalezienie zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej, bursach, internatach, fundacjach oraz stowarzyszeniach działających na rzecz pomocy potrzebującym.

Dlaczego warto?

 • W ramach tej specjalności na studiach II stopnia student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencję w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Ukończenie studiów II stopnia daje większe szanse na zdobycie wymarzonej pracy.
 • Studia w SAN oparte są o partnerskie i podmiotowe traktowanie studentów.
 • Student ma szansę wzięcia udziału w różnego rodzaju dodatkowych formach podnoszenia swoich kwalifikacji, również w projektach międzynarodowych.
 • Studia prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody pracy ze studentem oraz przy wsparciu metod i technik nauczania zdalnego.

Realizowane przedmioty

W ramach studiów realizowane są zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii. Realizowane są również przedmioty z zakresu teorii wychowania, filozofii i etyki będące podstawą prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej w zakresie stawiania celów podejmowanych działań i ich społeczno-kulturowych i ideowych uwarunkowań. Ważnym elementem kształcenia są zajęcia z zakresu projektowania zajęć z dziećmi i dorosłymi, diagnozy i terapii pedagogicznej, praw dziecka, prawa oświatowego i opiekuńczo-wychowawczego, komunikacji w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną. Przedmioty z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy pedagoga.

 

Resocjalizacja z socjoterapią

Studia II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią przeznczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje. Umożliwiają studentowi uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej poszerzonej o praktyczne umiejętności z zakresu socjoterapii. Absolwent w toku studiów, które zorientowane są na zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w działalności wychowawczej jest bardzo dobrze przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Program studiów odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych pedagogów/wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą posiadającą problemy w sprawnym funkcjonowaniu w relacjach społecznych.

Co po studiach?

Specjalność Resocjalizacja z socjoterapią to kierunek w wyniku którego absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną. Absolwent przygotowany jest również do pracy z osobami uzależnionymi, do prowadzenia terapii indywidualnej jak i zbiorowej.

Dlaczego warto?

Warto, bo specjalność Resocjalizacja z socjoterapią:

 • W warunkach współczesnego świata umiejętności zdobywane w toku studiów są coraz to bardziej potrzebne, gdyż ilość dzieci 
  i młodzieży oraz osób dorosłych potrzebujących pomocy w dostosowaniu się do zmieniających się dynamiczne warunków społecznych stale wzrasta.
 • Specjalizacja ta stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów zarówno w instytucjach państwowych 
  jak i w sektorze niepublicznym.
 • Pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy 
  w zakładzie karnym i poprawczym, prowadzenia działań profilaktycznych oraz terapeutycznych.
 • Realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.
 • Tok kształcenia gwarantuje zdobycie nie tylko wiedzy ale również umiejętności praktycznych 

Realizowane przedmioty

W toku studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich realizowane są m.in. przedmioty:

 • Diagnoza zaburzeń i odchyleń rozwojowych,
 • Metody terapii,
 • Wybrane zagadnienia prawne w pracy pedagoga,
 • Psychologia niedostosowania społecznego,
 • Socjoterapia w praktyce społecznej,
 • Problematyka uzależnień z oddziaływaniem profilaktycznym,
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna,
 • Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym,
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją,
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego.

 

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia na profilu Diagnoza i terapia pedagogiczna przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności z dziećmi (przedszkola) i uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), z trudnościami w nauce matematyki (dyskalkulia), a także wykazującymi szczególne uzdolnienia. Specjalność ta pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się. Absolwenci są specjalistami w obszarze rozwojowych i edukacyjnych trudności dzieci i młodzieży w zakresie projektowania pracy indywidualnej i grupowej dzięki poznanym narzędziom diagnostycznym, metodom, technikom i formom pracy terapeutycznej.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich pedagogicznych – absolwentów z tytułem licencjata i przygotowaniem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej jak również do nauczycieli przedmiotowych z tytułem licencjata wszystkich szczebli edukacyjnych, studiów licencjackich psychologicznych oraz z zakresu logopedii. 

Co po studiach?

Ciekawa i satysfakcjonująca praca w zawodzie pedagoga, specjalisty/terapeuty lub pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w:

 • placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • gabinetach terapii pedagogicznej w instytucjach oświatowych oraz w organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto?

 • U około 30% dzieci i uczniów w Polsce diagnozuje się specjalne potrzeby edukacyjne program studiów odpowiada zatem na aktualne potrzeby definiowane w placówkach edukacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wczesnego wspomagania rozwoju oraz innymi placówkami edukacyjno-terapeutycznymi.
 • Kształcenie studentów powiązane jest z najnowszymi trendami łączącymi teorię z praktyką.
 • Absolwenci zdobywają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i są przygotowani do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 • Interesująca i osadzona w najnowszej wiedzy teoretycznej tematyka zajęć oraz jej ścisłe powiązanie z praktyką - zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia rozwojowe oraz trudności w uczeniu się.
 • Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi.

Realizowane przedmioty

Program studiów został przygotowany przez teoretyków i praktyków od lat związanych z terapią pedagogiczną. W ramach poniżej wskazanych przykładowych przedmiotów studenci poznają wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin ukierunkowanych na diagnozowanie i interpretowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dbając o jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie przyszłych terapeutów duży nacisk położony został na poznanie i zrozumienie przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozy pedagogicznej, prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju. Plan studiów zawiera miedzy innymi takie przedmioty jak:

 • Biomedyczne aspekty ontogenezy człowieka
 • Psychologia rozwoju i osobowości
 • Praca w grupie zróżnicowanej
 • Projektowanie współpracy ze środowiskiem wychowawczym
 • Edukacja włączająca
 • Psychologia kształcenia
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Projektowanie pracy terapeutycznej
 • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w uczeniu się
 • Metody terapii
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Dlaczego warto?

Warto, bo studia bo studia na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk są:

 • bezpieczne i wysoce efektywne, powiększają poziom wiedzy i kształtują umiejętności niezwykle przydatne w pracy zawodowej jak i w codziennym życiu, spełniając wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują,
 • dostosowane do rzeczywistości - uwzględniają dynamikę społeczną i najaktualniejsze wymagania rynku pracy, zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych,
 • elastyczne - program kształcenia systematycznie konsultowany z instytucjami rynku pracy jest szybko dostosowywany do jego dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach zarówno normujących obszar oświaty, wychowania i opieki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, jak i służb mundurowych oraz instytucji pomocowych,
 • ukierunkowane na studenta - studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego,
 • interdyscyplinarne - nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych i rozszerzonych specjalności znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki (pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminologii, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej i in.),
 • naukowe - studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, aktywności w kołach naukowych, pisania artykułów naukowych i publikowania ich,
 • nowoczesne - są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning,
 • przyjacielskie - zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie obecni i przyszli pedagodzy,
 • przyjazne - studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku, mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne składniki procesu studiowania zawsze dostępnych i gotowych pośpieszyć z pomocą,
 • wartościowe - dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki,
 • wysokiej jakości - kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący pracownikami SAN, jak i wysoce cenionymi i doświadczonymi specjalistami z instytucji państwowych, w tym służb mundurowych.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Eulalia Adasiewicz – praktyk, dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zainteresowania naukowe: problematyka funkcjonowania współczesnej rodziny, wartości w rodzinie i społeczeństwie, rola kar i nagród w wychowaniu dzieci. Metodyk wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
 • dr Ewa Przygońska – pedagog społeczny, praktyk nauczyciel, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: komunikacji w relacjach uczeń-nauczyciel, rozwiązywaniu konfliktów w klasie szkolnej, pedeutologii.
 • dr Dorota Herc  – doktor nauk humanistycznych, psycholog, terapeuta. Zainteresowania naukowe: psychologia i socjologia wychowania, psychologia wieku dziecięcego, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • dr Mariola Świderska – doktor nauk medycznych, specjalizuje się w problematyce: biomedycznych uwarunkowań funkcjonowania dzieci i młodzieży, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji prozdrowotnej. Rzecznik praw osób niepełnosprawnych. 
 • dr Bożena Zając – doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego.
 • mgr Aurelia Wawrowska - logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Członek Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Polskiego Towarzystwa ADHD, założyciel projektu Logopedzi bez Granic. Zainteresowania naukowe: wczesna interwencja logopedyczna, uważność w pracy z dzieckiem, dwujęzyczność dziecięcia. Więcej informacji: www.aureliawawrowska.com
 • mgr Julita Layton - pedagog, specjalista terapii uzależnień, nauczyciel-praktyk. Zainteresowania pedagogiczne i wykładane przedmioty:
  - szeroko rozumiana edukacja jako jedno z ważniejszych wzmocnień
  pozytywnych na każdym etapie życia człowieka;
  - diagnostyka pedagogiczna jako podstawa profesjonalnych działań w
  obszarze pedagogiki;
  - profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;
  - metodologia badań pedagogicznych oraz ich wykorzystanie w praktyce
  szkolnej.