Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 140£ za miesiąc !!!

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty, analityka oraz menedżera średniego i wyższego szczebla w:

 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • działach: sprzedaży, księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej  i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych.
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury
 • we własnej firmie lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie

A także jako:

 • specjalista ds. zarządzania w administracji publicznej
 • menedżer w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji
 • specjalista odpowiedzialnym za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym
 • specjalista odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations
 • specjalista w firmach logistycznych

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania  podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci  są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.