Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 140£ za miesiąc !!!

Student, zapisując się na studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru specjalności, w ramach której będzie chciał się kształcić i specjalizować. Mamy do wyboru 5 specjalności:

Obszary realizowane w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Koncepcje zarządzania
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Nowoczesne koncepcje marketingu
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

Obszary tematyczne realizowane w ramach przedmiotów do wyboru:

 • Marketing analityczny/ Optymalizacja decyzji zarządczych
 • Competitive advantage in business/ Success in business

Przykładowe obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych specjalności:

Specjalność: Administracja i zarządzanie publiczne:

 • Zamówienia publiczne,
 • System ubezpieczeń społecznych,
 • Zarządzanie w administracji publicznej,
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej,
 • Nadzór i kontrola w administracji publicznej,
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej,
 • Systemy finansowania JST,
 • E-administracja

Specjalność: E-biznes i profesjonalna komunikacja:

 • Media społecznościowe i e-marketing,
 • Public relations,
 • Planowanie i realizacja kampanii promocyjnej,
 • Modele e-biznesu,
 • Customer relationship management,
 • Personalbranding,
 • Big data - przetwarzanie i analiza zbiorów danych
 • Sprzedaż w Internecie - agile commerce

Specjalność: Logistyka w zarządzaniu:

 • Zarządzanie rynkiem usług logistycznych,
 • Menedżer zakupów w logistyce,
 • Zarządzanie projektami logistycznymi,
 • Zastosowania IoT w logistyce,
 • Informatyzacja transportu,
 • Technologie usług magazynowych,
 • Logistyka w E-Commerce i e-Businesie,
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w logistyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalność: Menedżer organizacji:

 • Analiza pozycji konkurencyjnej biznesu,
 • Prawo pracy,
 • Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji,
 • Metody budowania zespołów pracowniczych,
 • Komunikacja 4.0 w zarządzaniu,
 • Coaching w organizacji,
 • Formy zatrudnienia z elementami ubezpieczeń,
 • Audyt systemu wynagradzania

Specjalność: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu:

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa i MSR,
 • Operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza,
 • Optymalizacja i kontrola podatkowa, Instytucje finansowe,
 • Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeń,
 • Wycena przedsiębiorstw i fuzje oraz przejęcia,
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym,
 • Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych,
 • Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i rewizja finansowa,
 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa