Studia podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna...

Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Absolwenci studiów podyplomowych Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są przygotowani do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej, indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych i edukacyjno-wychowawczych z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami, między innymi z trudnościami w nauce, ze specyficznymi trudnościami w nauce, przejawiającymi trudności wychowawcze, doświadczającymi sytuacji kryzysowych oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Studia nadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Program ramowy:

 • Metodyka pracy terapeutycznej
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Prawne aspekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Biomedyczne podstawy pracy terapeutycznej
 • Psychospołeczne problemy rodziny dziecka niepełnoprawnego
 • Etyczne podstawy pracy terapeutycznej
 • Terapia zabawą
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Podstawy logopedii
 • Warsztaty praktycznych umiejętność wychowawczych
 • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych i terapeutycznych
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent może pracować między innym w:

 • placówkach i instytucjach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • wszystkich instytucjach edukacyjnych wspomagających rozwój rzecz dzieci i młodzieży

Czas trwania studiów

350 godzin (3 semestry)