Studia podyplomowe

Profilaktyka i terapia uzależnień

Absolwent studiów podyplomowych Profilaktyka i terapia uzależnień jest przygotowany do prowadzenia profilaktyki i terapii uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, jak również do pracy w obszarze rozwiązywania problemów z zakresu patologii społecznych takich jak przemoc, subkultury i sekty. Studia mają charakter doskonalący, przygotowują do działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych, systemu pomocy społecznej i w środowisku lokalnym oraz do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Program studiów obejmuje treści istotne dla osób zatrudnionych bądź aspirujących do pracy w charakterze terapeuty uzależnień oraz pragnących realizować profesjonalne działania w obszarze profilaktyki problemów społecznych. Adresowane są - w szczególności – do pedagogów, psychologów – zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach, nauczycieli i wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, kuratorów, pracowników służb mundurowych, oraz studentów ostatniego roku studiów kierunków społecznych. Opiera się na podstawach prawnych: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, (Dz. U., Nr 132, poz. 931) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( U., poz. 532).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych Profilaktyka i terapia uzależnień zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu:

  • Diagnozy uzależnień
  • Konstruowania programów profilaktycznych i terapeutycznych
  • Opracowania planów pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym
  • Stosowania metod terapeutycznych adekwatnie do potrzeb klientów
  • Przygotowania i prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.
  • Seminarium dyplomoweDiagnoza indywidualnego przypadku i opracowanie dla niego projektu planu działań terapeutycznych i wspierających.

Czas trwania studiów

350 godzin (3 semestry)