Misja i Strategia Rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na lata 2017-2022

Najważniejszym zadaniem szkolnictwa wyższego jest kształcenie na potrzeby innowacyjnej gospodarki i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy absolwentów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku. Kompetencje absolwentów powinny znajdować odzwierciedlenie w ich pozycji zawodowej i społecznej oraz w prestiżu Uczelni. Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to nie tylko skuteczny rynkowo profesjonalista, ale człowiek w pełni wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarty i tolerancyjny dla różnorodności kulturowej, wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych, którzy mogą być jego partnerami.

Naszym pragnieniem jest, aby dyplom Społecznej Akademii Nauk w Łodzi stanowił wartość  nieprzemijającą i był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem troski zaś – tworzenie atmosfery sprzyjającej poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz budowaniu dobrych relacji interpersonalnych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni, innymi studentami, a także bliższym i dalszym otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni.

Chcemy aby Społeczna Akademia Nauk w Łodzi wpływała na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki oraz aby była atrakcyjnym miejscem studiowania, pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości studentów i pozwalała im realizować ich aspiracje. 

Misją Społecznej Akademii Nauk w Łodzi jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy i odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych o znacznej doniosłości oraz realizacja badań i projektów naukowych na najwyższym poziomie.

Celem – nieustająca dbałość o podnoszenie jakości procesu kształcenia, poszerzanie działalności naukowo-badawczej, umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego oraz kreowanie dobrych relacji z otoczeniem biznesowym i sektorem publicznym.

Wartościami identyfikującymi tożsamość Uczelni – wysoka kultura jakości kształcenia, profesjonalizm, innowacyjność i kreatywność, wrażliwość na potrzeby społeczne, wysokie standardy w zakresie etyki zawodowej oraz otwartość i tolerancja.

Wizja rozwoju Uczelni

Wizja rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi wyznacza kierunek dążeń i działań na najbliższą przyszłość, tj. lata 2017-2022 i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania Uczelni. Stan pożądany w 2022 roku:

 1. Stabilna i mocna pozycja Uczelni w rankingu krajowego i zagranicznego szkolnictwa wyższego.
 2. Wysoka jakość wszystkich aspektów procesów kształcenia.
 3. Wykształcenie dbających o rozwój absolwentów poszukiwanych na krajowym
  i międzynarodowym rynku pracy.
 4. Indywidualizacja kształcenia uwzględniająca dążenia i oczekiwania studentów
  w zakresie osiągania profesjonalnych kompetencji.
 5. Zwiększenie liczby i rangi prowadzonych badań naukowych i projektów badawczych.
 6. Podniesienie motywacji, mobilności, otwartości na rozwój kadry naukowo-dydaktycznej.
 7. Umocnienie więzi z praktyką gospodarczą.
 8. Wysoki stopień umiędzynarodowienia Uczelni i procesu kształcenia.
 9. Adaptacja warunków lokalowych, architektonicznych i dydaktycznych do potrzeb kształcenia, w tym do specyficznych potrzeb osób zagrożonym defaworyzacją społeczną i zawodową z uwzględnieniem studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 10. Poprawienie efektywności zarządzanie zasobami Uczelni oraz stabilności finansowania.
 11. Utworzone nowe kierunki studiów i uzyskane kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w obszarach wiedzy, dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych na Uczelni.

Cele strategiczne na lata 2017-2022

Zgodnie z misją, propagowanymi wartościami oraz wizją przyszłości, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi swoje wysiłki koncentruje na rozwoju czterech obszarów: kształceniu, działalności naukowo-badawczej, kreowaniu dobrych relacji z otoczeniem oraz kształtowaniu przyjaznego środowiska akademickiego. Każdy z tych obszarów wiąże się
z istotnymi wyzwaniami, jakie stawia przed Uczelnią współczesny świat. A nieuchronność procesów globalizacji, obejmujących swym zasięgiem gospodarkę, kulturę i naukę, skłania do wyznaczenia, jako priorytetowe na lata 2017–2022, następujących celów strategicznych:

 1. Doskonalenie jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej.
 2. Upraktycznienie procesu kształcenia jako szansa na lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb polskiego i międzynarodowego rynku pracy.
 3. Umiędzynarodowienie i mobilność kadry naukowo-dydaktycznej i studentów jako podstawa profesjonalnego przygotowania studentów do funkcjonowania w globalnej społeczności oraz wysokiego międzynarodowego poziomu działalności naukowo-badawczej.
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry naukowo-dydaktycznej, w tym poprzez rozwijanie jej działalności naukowo-badawczej.
 5. Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako forma popularyzacji
  i komercjalizacji badań naukowych oraz aktywizacji praktyków w procesie kształcenia.
 6. Kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego, w tym tworzenie studentom niepełnosprawnym i innym defaworyzowanym gospodarczo i społecznie warunków równego współuczestniczenia w procesie kształcenia.
 7. Poprawa efektywności zarządzania i finansowania jako gwarancji stabilnego funkcjonowania Uczelni.
 8. Umacnianie pozytywnego wizerunku Uczelni jako innowacyjnej, otwartej
  na otoczenie, wiarygodnej na arenie międzynarodowej Uczelni przedsiębiorczej – przyjaznej dla studentów i pracowników, kształcącej profesjonalistów na miarę potrzeb XXI wieku, dbającej o jakość procesu kształcenia oraz rozwój badań naukowych.

Powyższe cele strategiczne Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących zadań:

 1. W obszarze doskonalenia jakości kształcenia i oferty edukacyjnej:
 • przekazywanie najnowszej wiedzy w zakresie wykładanych dyscyplin naukowych oraz wiedzy ogólnoakademickiej,
 • kształtowanie umiejętności zwiększających szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie i wyposażenie studentów w niezbędne kompetencje zawodowe w oparciu
  o przewidywany rozwój w danym obszarze i związane z tym potrzeby społeczne
  i gospodarcze,
 • indywidualizacja kształcenia tworząca warunki dla rozwoju najzdolniejszych
  i ambitnych studentów, uwzględniająca oczekiwania różnych grup studentów
  w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy,
 • utrwalanie działań wzmacniających świadomość studentów konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i kształcenia się przez całe życie,
 • wyposażanie w wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik, w tym najnowszych technologii informacyjnych pozwalających na świadome i sprawne funkcjonowanie w złożonym świecie,
 • kształtowanie umiejętności współpracy oraz umiejętności kierowania pracą zespołową,
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości studentów,
 • kształtowanie etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich,
 • promowanie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę, dyskurs publiczny
  i komunikację społeczną,
 • budzenie wrażliwości na środowisko naturalne i globalną problematykę zrównoważonego rozwoju,
 • wzrost skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia
  i budowanie kultury jakości z poszanowaniem wartości akademickich.
 1. W obszarze upraktycznienia procesu kształcenia:
 • stwarzanie studentom warunków do zdobycia niezbędnej praktyki związanej z ich kierunkiem kształcenia i certyfikowania umiejętności,
 • zwiększenie udziału zajęć praktycznych prowadzonych przez doświadczonych praktyków,
 • zapewnienie różnorodności form przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności oraz zwiększenie udziału zajęć z wykorzystaniem technik informatycznych,
 • organizacja praktyk studenckich i staży zawodowych,
 • systematyczne monitorowanie oczekiwań pracodawców,
 • mobilizowanie studentów do rozwijania umiejętności praktycznych i samokształcenia,
 • wspieranie studentów w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej i jej zarządzaniu,
 • zwiększanie udziału praktyków w procesie dydaktycznym oraz w procesie tworzenia
  i doskonalenia programów kształcenia,
 • budowanie więzi z absolwentami Uczelni w celu doskonalenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy.
 1. W obszarze umiędzynarodowienia i mobilności studentów oraz kadry naukowo- dydaktycznej:
 • prowadzenie aktywnej polityki zatrudniania, zmierzającej do zwiększania wśród kadry naukowo – dydaktycznej udziału kompetentnych, mobilnych i otwartych na świat nauczycieli akademickich, legitymujących się doświadczeniem badawczym
  i stopniami naukowymi z silnych ośrodków krajowych i zagranicznych,
 • popularyzowanie i promowanie możliwości realizacji części programu studiów
  w innej niż macierzysta uczelni krajowej lub zagranicznej oraz odbywaniu praktyk zawodowych podczas studiów,
 • zwiększenie elastyczności w organizacji toku studiów dla studentów z zagranicy,
  z możliwością realizacji pełnego programu studiów w Społecznej Akademii Nauk
  w Łodzi lub studiowania wybranych przedmiotów, także z wykorzystaniem Internetu,
 • wprowadzanie i usprawnianie programów współpracy międzynarodowej w obszarach kształcenia, nauki oraz współpracy z otoczeniem,
 • poszukiwanie uczelni partnerskich w zakresie kształcenia i badań naukowych w celu wymiany doświadczeń w realizacji założonych z strategii celów.
 1. W obszarze zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry naukowo-dydaktycznej (w tym poprzez rozwijanie jej działalności naukowo-badawczej):
 • rozwój szkół naukowych koncentrujących się na problematyce nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i medycznych skupiających grono doświadczonych
  i młodych uczonych współpracujących ze sobą w tym obszarze,
 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych,
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych na świecie, popularyzowanie nauki
  i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy,
 • motywowanie kadry do prowadzenia badań rozwojowych i komercjalizacji wiedzy utrwalających więzi między światem akademickim a otoczeniem gospodarczym,
 • rozwijanie działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe i prace rozwojowe, publikowanie ich wyników,
  a także finansowanie konferencji,
 • intensyfikacja działań prowadzących do zwiększenia udziału prac prowadzących
  do uzyskiwania stopni naukowych (doktoratów i habilitacji) kadry akademickiej,
 • publikowanie wyników pracy badawczej kadry akademickiej Uczelni
  w renomowanych czasopismach naukowych, uczelnianych, pozauczelnianych
  i w czasopismach zagranicznych,
 • zwiększenie wsparcia udzielanego pracownikom Uczelni w staraniach dotyczących prezentowania wyników ich pracy badawczej na forum publicznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym,
 • rozwijanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi i badawczymi
  w regionie, w kraju i za granicą,
 • stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju naukowego i doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich poprzez zapewnienie możliwości współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
  i akademickimi, odbywania staży i szkoleń, wspólnych projektów naukowych, itd.
 • wspieranie badań naukowych o wysokim potencjale wdrożeniowym.
 1. W obszarze rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym:
 • dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • wspomaganie transferu wyników badań do praktyki społecznej i gospodarczej, zwłaszcza tych realizowanych w ramach szkół naukowych i instytutów badawczych oraz komercjalizacji osiągnięć badawczych,
 • angażowanie zespołów naukowych w praktykę społeczną i gospodarczą oraz promowanie dwukierunkowego przepływu innowacji,
 • aktywna współpraca z pracodawcami, oparta na analizie i identyfikacji bieżących potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych oczekiwanych na danych stanowiskach pracy,
 • konsultacje z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie kompetencji posiadanych przez absolwentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
 • współtworzenie i doskonalenie programów kształcenia we współpracy z partnerami biznesowymi i innymi podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
 • rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni zarówno w zakresie kształcenia jak
  i  komercjalizacji badań naukowych, 
 • zwiększanie udziału praktyków w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych,
 • wspomaganie wiedzą ekspercką przedsiębiorstw, władz samorządowych
  i administracji publicznej,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej,
 • przyczynianie się do rozwoju regionu i modernizacji gospodarki oraz realne włączanie się w inicjatywy dotyczące rozwoju regionu, modernizacji gospodarki, podnoszenia jakości usług różnych sektorów gospodarki i jednostek samorządu terytorialnego.
 1. W obszarze kształtowania przyjaznego środowiska akademickiego:
 • wprowadzenie mechanizmów skutecznie wspierających zwiększanie się liczby studentów ze środowisk defaworyzowanych, w tym środowisk oddalonych
  od wielkich ośrodków miejskich,
 • tworzenie programów kształcenia organizacyjnie i realizacyjnie dostosowanych
  do wymogu zapewnienia równego dostępu dla osób z różnych środowisk społecznych,
 • zwiększenie elastyczności w organizacji toku studiów, formach egzaminowania oraz sposobach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego,
 • tworzenie studentom niepełnosprawnym warunków równego współuczestniczenia
  w procesie kształcenia (w tym dalsza likwidacja barier architektonicznych, zakup sprzętu, specjalistycznego oprogramowania czy literatury specjalistycznej
  i naukowej, wspomagających edukację osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi),
 • podnoszenie wśród studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych
  i administracyjnych Uczelni, świadomości związanej z potrzebami wynikającymi
  z niepełnosprawności i obecnością osób niepełnosprawnych,
 • budowanie relacji między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Wydziału oraz studentami opartymi na wzajemnym szacunku, zrozumieniu
  i otwartości,
 • realizowanie na Wydziale polityki prostudenckiej poprzez m.in. indywidualne podejście do potrzeb, umiejętności, zainteresowań i oczekiwań każdego studenta,
 • stwarzanie studentom korzystnych warunków do realizowania programu kształcenia oraz samodzielnego uczenia się,
 • zapewnienie pracownikom akademickim i administracyjnym możliwości rozwoju zawodowego,
 • stwarzanie studentom odpowiednich warunków do rozwijania się w wybranym przez siebie kierunku, rozwijania własnych pasji i zainteresowań oraz podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza program kształcenia (wolontariaty, przynależność do kół naukowych, uczestnictwo w konferencjach, seminariach nieobjętych obowiązkowym programem kształcenia, itd.).
 1. W obszarze poprawy efektywności zarządzania i finansowania:
 • zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych (dydaktyczno-naukowych i administracyjnych), lokalowych i finansowych Uczelni,
 • uproszczenie i wirtualizacja obowiązujących procedur,
 • systematyczna kontrola i optymalizacja kosztów działania w dostosowaniu się
  do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych i postępu nauki.
 1. W obszarze umacniania pozytywnego wizerunku Uczelni:
 • tworzenie kultury jakości kształcenia integrującej poszanowanie wartości akademickich i przedsiębiorczy model funkcjonowania Uczelni,
 • rozwijanie innowacyjnych kierunków kształcenia,
 • orientacja na studenta w polityce jakości,
 • dostosowywanie kształcenia i badań do potrzeb rynku pracy i społeczności lokalnej,
 • prowadzenie badań aplikacyjnych na wysokim poziomie,
 • dobór kadry mającej wysokie kwalifikacje i dążącej do rozwoju naukowego
  na międzynarodowym poziomie,
 • zapewnienie bardzo dobrych warunków studiowania i pracy,
 • zapewnienie wysokiego stopnia umiędzynarodowienia Uczelni,
 • osiągnięcie wysokiej pozycji wśród uczelni polskich, a także poza granicami kraju.